LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 20 ม.ค. 2562สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดรับสมัครสอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ สมัคร 23 - 31 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา สมัคร 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี สมัคร 17-24 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนบ้านต้นยาง เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-23 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562New Single "พื้นที่ความเจ็บ" แอดมินครูวันดี 19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย"

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
        ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว
ผู้รายงาน    นางสาวเพ็ญนภา กิจตรอง
ปีการศึกษา    2559


บทคัดย่อ
    รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชุดการแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุดการแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน 10 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุดการแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ


    ผลการศึกษาพบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.50/86.67 แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
    2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ .7845 คิดเป็นร้อยละ 78.45 ซึ่งแสดงว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.45
    3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชุด การแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเงี้ยว มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ภาพและเนื้อหามีความสัมพันธ์กัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก

pichetadmin1 17 ต.ค. 2560 เวลา 23:17 น. 0 219
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^