LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2561ติดตามข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2561 วันพรุ่งนี้(26เม.ย.61) 25 เม.ย. 2561กศจ.ศรีสะเกษ เผย 25 อัตราว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร7-14พ.ค.61 25 เม.ย. 2561สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง 40 อัตรา สมัคร29เม.ย.-28พ.ค.2561 25 เม.ย. 2561ก.ค.ศ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 อัตรา 25 เม.ย. 2561ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2251 เรื่องการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของขรก.ครู สพฐ. 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 เม.ย. 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 25 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ทุกสาขา 25 เม.ย. 2561อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป 25 เม.ย. 2561ไม่รับรองหลักสูตรครู2มหา'ลัย/บอร์ดคุรุสภาตรวจพบรับนศ.เกินแผนขออนุมัติ

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :     การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง
ชื่อผู้ประเมิน : นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ปีการศึกษา :    2559
        
    การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้องในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ของ Daniel L.Stufflebeam เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านจ้อง จำนวน 20 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจ้อง โดยเลือกแบบเจาะจง ยกเว้นผู้บริหารและครูที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ ได้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 328 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 361 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมและการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบริบท มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพิจารณาสรุปในแต่ละด้านดังนี้
1.    ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดบรรยากาศในโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การนำผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ และการชี้แจงผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้บุคลากรทราบ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในภาพรวมของด้านผลผลิตที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียน (คุณธรรม 8 ประการ) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะอาด รองลงมา คือ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความขยัน ตามลำดับ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (คุณธรรม 8 ประการ) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความประหยัด ความสะอาด ความขยัน ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ ตามลำดับ ส่วนความสุภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
mansuang1978 17 ต.ค. 2560 เวลา 20:57 น. 0 156
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^