LASTEST NEWS

21 ม.ค. 2562"บุญรักษ์"ยันยังไม่ชงผอ.สพท.เป็นซี 9อัตโนมัติ 21 ม.ค. 2562สพฐ.ชู 7,000แห่งโรงเรียนดีประจำตำบล 20 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 20 ม.ค. 2562สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดรับสมัครสอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ สมัคร 23 - 31 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา สมัคร 21 ม.ค. - 15 มี.ค. 2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี สมัคร 17-24 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562โรงเรียนบ้านต้นยาง เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-23 ม.ค.2562 20 ม.ค. 2562New Single "พื้นที่ความเจ็บ" แอดมินครูวันดี 19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :     การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง
ชื่อผู้ประเมิน : นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ปีการศึกษา :    2559
        
    การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้องในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ของ Daniel L.Stufflebeam เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านจ้อง จำนวน 20 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจ้อง โดยเลือกแบบเจาะจง ยกเว้นผู้บริหารและครูที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ ได้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 328 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 361 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมและการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบริบท มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพิจารณาสรุปในแต่ละด้านดังนี้
1.    ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดบรรยากาศในโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การนำผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ และการชี้แจงผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้บุคลากรทราบ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในภาพรวมของด้านผลผลิตที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียน (คุณธรรม 8 ประการ) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะอาด รองลงมา คือ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความขยัน ตามลำดับ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (คุณธรรม 8 ประการ) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความประหยัด ความสะอาด ความขยัน ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ ตามลำดับ ส่วนความสุภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
mansuang1978 17 ต.ค. 2560 เวลา 20:57 น. 0 333
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^