LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร28ก.พ.-3มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร2-8มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561หมอธียันยังไม่เลิกเรียน8กลุ่มสาระ หลังว่อนโซเชียลไฟเขียวแล้ว/ย้ำแค่รับไว้พิจารณาต้องคิดผลได้ผลเสีย 21 ก.พ. 2561ด่วนเลย! ไม่เอาวุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561ด่วนที่สุด! ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง 21 ก.พ. 2561สพร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สมัคร20-26ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ(สมัคร19ก.พ.-2มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สอบบรรจุครู 2561 โดยไม่จบครู

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :     การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง
ชื่อผู้ประเมิน : นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ปีการศึกษา :    2559
        
    การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้องในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ของ Daniel L.Stufflebeam เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านจ้อง จำนวน 20 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจ้อง โดยเลือกแบบเจาะจง ยกเว้นผู้บริหารและครูที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ ได้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 328 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 361 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมและการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบริบท มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพิจารณาสรุปในแต่ละด้านดังนี้
1.    ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดบรรยากาศในโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง โดยภาพรวมด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ การนำผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ และการชี้แจงผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้บุคลากรทราบ ส่วนรายการอื่นๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านจ้อง ในภาพรวมของด้านผลผลิตที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียน (คุณธรรม 8 ประการ) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะอาด รองลงมา คือ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความขยัน ตามลำดับ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (คุณธรรม 8 ประการ) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความประหยัด ความสะอาด ความขยัน ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ ตามลำดับ ส่วนความสุภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
mansuang1978 17 ต.ค. 2560 เวลา 20:57 น. 0 129
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^