LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 19 ก.ย. 2562ประกาศแล้ว!! ผลสอบภาค ค ท้องถิ่น ปี2562 ดูรายชื่อขึ้นบัญชี และตรวจดูคะแนนสอบที่นี่

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101) กลุ่

usericon

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101)
            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
            ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล            จักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
            โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา        255๗
    
บทคัดย่อ
    การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ได้ยึดหลักกระบวนการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน จึงสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี ๖ ชนิด คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิลเทนนิส ๕) แบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ ๖) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน การศึกษาใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t–test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
        1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 89.08/86.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เล่ม 1 ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และการอบอุ่นร่างกาย มีประสิทธิภาพ 90.53/86.25 เล่ม ๒ อุปกรณ์การเล่นเทเบิลเทนนิส การจับไม้และท่าเตรียมพร้อม มีประสิทธิภาพ 88.89/85.50 เล่ม ๓ การสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิส มีประสิทธิภาพ 89.17/85.75เล่ม 4 การตีลูกเทเบิลเทนนิสด้านหน้ามือและหลังมือ มีประสิทธิภาพ 85.38/84.25     เล่ม 5 การส่งลูกเริ่มเล่น (การเสิร์ฟ) มีประสิทธิภาพ 89.83/87.75 เล่ม 6 กติกาและการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว มีประสิทธิภาพ 90.83/86.75 และ เล่ม 7 กติกาและการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ มีประสิทธิภาพ 88.92/86.00
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( =16.73) สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( =10.63) เป็นไปตาม สมติฐานที่ตั้งไว้
    3. ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙7.86 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิลเทนนิส เมื่อพิจารณาเป็นระดับผลการประเมิน พบว่า นักเรียนร้อยละ ๔๖.07 มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ ๔๔.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า เล่ม ๑ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และการอบอุ่นร่างกาย เล่ม ๒ อุปกรณ์การเล่นเทเบิลเทนนิส การจับไม้และท่าเตรียมพร้อม และเล่ม ๓ การสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิส นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
    4. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังการฝึกทักษะ ( = 17.73) สูงกว่าก่อนการฝึกทักษะ ( = 15.78) เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
    5. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนชอบเล่นเทเบิลเทนนิสเพิ่มมากขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( =4.75) เอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ( =4.70) นักเรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนได้ด้วยตนเอง ( =4.68) นักเรียนเรียนด้วยความพึงพอใจและสนุกสนาน ( =4.63) นักเรียนชอบเรียนวิชาพลศึกษาเพิ่มมากขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( =4.58) เอกสารประกอบการเรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเล่น เทเบิลเทนนิสเพิ่มขึ้น ( =4.55) และนักเรียนอยากได้เอกสารประกอบการเรียนที่แปลกใหม่ ( = 4.53)
jake1975 29 ต.ค. 2557 เวลา 23:24 น. 0 433
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^