LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2562โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา 20 พ.ค. 2562สถ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ข้าราชการ-พนง.ส่วนท้องถิ่น รอบใหม่ถึง 31 พ.ค.นี้ 20 พ.ค. 2562“สสวท.”ชวนคุณครูดาวน์โหลดคู่มือคณิตประถมฯ 20 พ.ค. 256229 พ.ค.นี้ สถ.เรียกผู้สอบรายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 20 พ.ค. 2562อธิบดีสถ.ร่อนหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น ชี้เพื่อความเป็นกลาง-ภาพลักษณ์ที่ดี 20 พ.ค. 2562สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 5 อัตรา สมัคร 21-27 พ.ค.2562 20 พ.ค. 2562สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัคร 20 พ.ค.-3 มิ.ย.2562 20 พ.ค. 2562โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19 พ.ค. 2562ประกาศแล้ว! ผลการทดสอบ DLTV TELETRAINING เช็ครายชื่อผู้สอบผ่าน และพิมพ์เกียรติบัตร ที่นี่ 18 พ.ค. 2562วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวั

usericon

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย  	ในชีวิตประจำวั
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชากฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการตรวจ และประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ
82.38 / 81.17 เมื่อทดลองภาคสนามกับนักเรียนจำนวน 30 คน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการตรวจ และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและมีผลการประเมินว่ามีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา ส23201 จำนวน 40 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8114 แบบทดสอบย่อยรายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 จำนวน 4 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับตั้งแต่ .8005 ถึง .8083 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9529 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)
    ผลการศึกษาสรุปผลได้ ดังนี้
    1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นทดลองภาคสนามกับนักเรียนจำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 82.38 / 81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา
    2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7479
หรือ74.79% ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ที่กำหนดดัชนีประสิทธิผลไว้ที่ร้อยละ 50
    3. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.85 และ 2.91 ตามลำดับ
ส่วนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 31.81 และ 4.71 ตามลำดับ*****************************
    4. คะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา
ส23201 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 40.6073 และ 59.3928 ตามลำดับ
และพบว่า หลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 46.261 เมื่อเทียบกับคะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรียน
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20
    5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา โดยมีคะแนนการประเมินเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.59 และ 0.49 ตามลำดับ
subhap 24 ต.ค. 2557 เวลา 22:45 น. 0 258
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^