LASTEST NEWS

16 ธ.ค. 2561ข่าวดี รับปีใหม่ บรรจุครูล็อตใหญ่ทั่วประเทศ มีนาคม 2562 16 ธ.ค. 2561บรรจุทั่วประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงราชการ วุฒิม.ต้น ม.ปลาย / วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา 16 ธ.ค. 2561สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา สมัคร 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 16 ธ.ค. 2561สพม.12 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 23 อัตรา สมัคร18-24ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบฝึกทักษะฟิสิกส์พื้นฐาน

usericon

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง กาเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
ผู้ศึกษา : สุรศักดิ์ พ่อโคตร
ปีที่รายงาน :     2559.

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยประชากรในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จำนวน 182 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 6 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.93 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ที่สร้างและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการศึกษาพบว่า
1) แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 84.28/89.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ .7711 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.11
3) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ 15.59 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนเท่ากับ 26.70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก
โดยสรุป แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ว32101 เรื่องการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาในเนื้อหาและรายวิชาอื่นๆ อีกต่อไป
onitsuka.bee 20 ก.ย. 2560 เวลา 23:58 น. 0 182
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^