LASTEST NEWS

11 ธ.ค. 2562กศจ.สระแก้ว ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย) ของ กศจ.บุรีรัมย์ 11 ธ.ค. 2562ข่าวดี! กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่ม 6 อัตรา - รายงานตัว 20 ธ.ค.2562 11 ธ.ค. 2562กศจ.ลำพูน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 12 อัตรา  11 ธ.ค. 2562กศจ.ระยอง เผย 16 วิชาเอก 51 อัตรา เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.2562) 11 ธ.ค. 2562กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบฯ ปี 2563 จำนวน 2,685 อัตรา 10 ธ.ค. 2562สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี พ.ศ.2563 สำหรับส่วนราชการ แล้ว! 10 ธ.ค. 2562กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยนวันจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 10 ธ.ค. 2562กรมการทหารช่าง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา สมัคร 6-15 ม.ค.2563 10 ธ.ค. 2562กศน.สิงห์บุรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาท 10 ธ.ค. 2562"ดิศกุล"รับนโยบายดูแลขวัญกำลังใจครู กศน.

โครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่24 : กรณีศึกษาโรงเรี

usericon

โครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียม
นายสินชัย อ่อนศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, 2557

บทสรุปการประเมินผลโครงการ

    การประเมินผลโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่ 24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ประเมินปฏิกริยาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 2) ประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการฝึกอบรม 3) ประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) ประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียม เป็นการประเมินผลด้วยการติดตาม (Follow Up Evaluation) เมื่อการฝึกอบรมเสร็จไปแล้ว 1 – 2 ปี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพทริก 4 ด้าน คือ 1) ประเมินปฏิกริยา (Reaction Evaluation) 2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) และ 4) ประเมินผลลัพธ์ (Result Evaluation) ซึ่งศึกษาจากประชากรเป็นข้าราชการครูที่สอนวิชาลูกเสือจำนวน 17 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 157 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ(Liket Scale) ที่ผู้ขอรับการประเมินสร้างขึ้น แบ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 5 ตอน และแบบสอบถามสำหรับลูกเสือ จำนวน 2 ตอน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยวิธีการให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าแอลฟ่า( - Coefficient) ของครอนบาค (Cornbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 0.81 และได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับลูกเสือ 0.74 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือข้าราชการครูที่สอนวิชาลูกเสือและนักเรียนที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติด้วยเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการประเมินผลโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่ 24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการโดยสรุป ดังนี้
    1. การประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีความพอพึงในในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อ 1 วัตถุประสงค์ของการอบรมที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสพัฒนาและวางแผนในการจัดการสอนกิจกรรมลูกเสือเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และในข้อ9 กิจกรรมในการอบรมสร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และมีความ


พึงพอใจน้อยที่สุด ในข้อ 20 บรรยากาศในการอบรมมีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    2. การประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการฝึกอบรม พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ซึ่งแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้
    2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ในข้อ 4 ด้านผู้กำกับลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ในข้อ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ย 4.41 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
    2.2 ด้านทักษะ พบว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีทักษะมากที่สุด ในข้อ 12 สามารถนำไปความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และเห็นว่ามีทักษะน้อยที่สุด ในข้อ 11 ได้แนวทางที่สามารถนำแบบพิมพ์ลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ข้อ 14 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกเสือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อ 15 สามารถใช้เทคนิค วิถีทางลูกเสือในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
    2.3 ด้านเจตคติ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีเจตคติต่อการฝึกอบรมมากที่สุด จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16 ลูกเสือทุกนายสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร ข้อ 17 การอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อ 18 การอบรมช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ข้อ 19 การฝึกอบรมเป็นความสง่างามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.41 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และมีเจตคติน้อยที่สุด ในข้อ 20 การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความจำเป็นและมีความสำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    3. การประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 โดยมีข้อพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากที่สุด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 10 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และข้อ 12 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้ และมีพฤติกรรมน้อยที่สุดในข้อ 9 สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือแบบย้อนกลับ(Backward Design)ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    4. การประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียม พบว่า ผู้บังบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่าเกิดผลลัพธ์ต่อโรงเรียนในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12


โดยมีผลลัพธ์มากที่สุด ในข้อ 1 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนส่งเสริมความสามารถของเหล่าลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และมีผลลัพธ์น้อยที่สุด ในข้อ 14 วิธีการของขบวนลูกเสือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.18 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39
    สำหรับการประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียมของลูกเสือพบว่า ลูกเสือส่วนมากเห็นว่าเกิดผลลัพธ์ต่อโรงเรียนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 โดยมีผลลัพธ์มากที่สุดในข้อ 1 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนส่งเสริมความสามารถของเหล่าลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และมีผลลัพธ์น้อยที่สุด ในข้อ 3 การฝึกอบรมส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.22 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
.
chaisrika 17 ต.ค. 2557 เวลา 00:58 น. 0 383
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^