LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์ 22 ม.ค. 2564โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 21-25 ม.ค.64 22 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท สมัคร 21-26 มกราคม 2564 22 ม.ค. 2564วิชาชีพครู ไม่มีการปิดกั้นใครที่อยากเป็นครู...จบสาขาอื่น อยากสอบบรรจุเป็นครู ต้องทำอย่างไร? 21 ม.ค. 2564สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 18-24 ม.ค.2564 21 ม.ค. 2564“สพฐ.”ให้รร.รอฟังศบค.เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.พ./ให้อิสระประเมิน-วัดผลแทนสอบ 21 ม.ค. 2564สพฐ. ขอความร่วมมือ รร.แข่งขันสูง เลี่ยงออกข้อสอบความรู้ตอนปลายของเทอม 2 เพราะโควิดส่งผลกระทบเรียนไม่เต็มที่

โครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่24 : กรณีศึกษาโรงเรี

usericon

โครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียม
นายสินชัย อ่อนศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, 2557

บทสรุปการประเมินผลโครงการ

    การประเมินผลโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่ 24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ประเมินปฏิกริยาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 2) ประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการฝึกอบรม 3) ประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) ประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียม เป็นการประเมินผลด้วยการติดตาม (Follow Up Evaluation) เมื่อการฝึกอบรมเสร็จไปแล้ว 1 – 2 ปี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพทริก 4 ด้าน คือ 1) ประเมินปฏิกริยา (Reaction Evaluation) 2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) และ 4) ประเมินผลลัพธ์ (Result Evaluation) ซึ่งศึกษาจากประชากรเป็นข้าราชการครูที่สอนวิชาลูกเสือจำนวน 17 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 157 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ(Liket Scale) ที่ผู้ขอรับการประเมินสร้างขึ้น แบ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 5 ตอน และแบบสอบถามสำหรับลูกเสือ จำนวน 2 ตอน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยวิธีการให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าแอลฟ่า( - Coefficient) ของครอนบาค (Cornbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 0.81 และได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับลูกเสือ 0.74 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือข้าราชการครูที่สอนวิชาลูกเสือและนักเรียนที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติด้วยเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการประเมินผลโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียนที่ 24 : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการโดยสรุป ดังนี้
    1. การประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีความพอพึงในในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อ 1 วัตถุประสงค์ของการอบรมที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสพัฒนาและวางแผนในการจัดการสอนกิจกรรมลูกเสือเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และในข้อ9 กิจกรรมในการอบรมสร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และมีความ


พึงพอใจน้อยที่สุด ในข้อ 20 บรรยากาศในการอบรมมีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    2. การประเมินการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการฝึกอบรม พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ซึ่งแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้
    2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ในข้อ 4 ด้านผู้กำกับลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ในข้อ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ย 4.41 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
    2.2 ด้านทักษะ พบว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีทักษะมากที่สุด ในข้อ 12 สามารถนำไปความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และเห็นว่ามีทักษะน้อยที่สุด ในข้อ 11 ได้แนวทางที่สามารถนำแบบพิมพ์ลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ข้อ 14 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกเสือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อ 15 สามารถใช้เทคนิค วิถีทางลูกเสือในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
    2.3 ด้านเจตคติ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากมีเจตคติต่อการฝึกอบรมมากที่สุด จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16 ลูกเสือทุกนายสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร ข้อ 17 การอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อ 18 การอบรมช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ข้อ 19 การฝึกอบรมเป็นความสง่างามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.41 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และมีเจตคติน้อยที่สุด ในข้อ 20 การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความจำเป็นและมีความสำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    3. การประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่ามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 โดยมีข้อพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากที่สุด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 10 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และข้อ 12 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้ และมีพฤติกรรมน้อยที่สุดในข้อ 9 สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือแบบย้อนกลับ(Backward Design)ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
    4. การประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียม พบว่า ผู้บังบัญชาลูกเสือส่วนมากเห็นว่าเกิดผลลัพธ์ต่อโรงเรียนในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12


โดยมีผลลัพธ์มากที่สุด ในข้อ 1 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนส่งเสริมความสามารถของเหล่าลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.71 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และมีผลลัพธ์น้อยที่สุด ในข้อ 14 วิธีการของขบวนลูกเสือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.18 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39
    สำหรับการประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนคลองทรงกระเทียมของลูกเสือพบว่า ลูกเสือส่วนมากเห็นว่าเกิดผลลัพธ์ต่อโรงเรียนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 โดยมีผลลัพธ์มากที่สุดในข้อ 1 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนส่งเสริมความสามารถของเหล่าลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 4.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และมีผลลัพธ์น้อยที่สุด ในข้อ 3 การฝึกอบรมส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.22 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
.
chaisrika 17 ต.ค. 2557 เวลา 00:58 น. 0 505
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^