การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน 14 ส.ค. 2561เช็คตำแหน่งงานว่างและคุณสมบัติ ด่วน! “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 14 ส.ค. 2561( รวมลิงค์ ) เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 ส.ค. 2561รวมลิงค์ !! เว็บไซต์ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2561ประกาศครบแล้วทุกกิจกรรม! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2561ประกาศแล้ว! เกณฑ์แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2561ปริญญาเอก 14 สถาบัน'ไม่ได้มาตรฐาน ต้องประเมินใหม่

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ผู้รายงาน          นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ ปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other. 1971) และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 457 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 297 คน ผู้ปกครอง จำนวน 97 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์จำนวน 1 ชุด และ แบบสอบถามจำนวน 4 ชุด สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบท
    ผลการประเมินด้านบริบทการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการเป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการนำวิสัยทัศน์โรงเรียนมากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
    และจากข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษา ด้านบริบทของการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมเกี่ยวกับแผนพัฒนานโยบายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนได้อีกทั้งโรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการอย่างเพียงพอและมีการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า
    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลและนำไปใช้วิเคราะห์คัดเลือกกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนักเรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมธนาคารขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
    ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อคุณธรรมข้อสามัคคี มีการปฏิบัติเชิงพฤติกรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และคุณธรรมข้อขยัน มีค่าเฉลี่ยน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

surapa14.jj 14 ก.ย. 2560 เวลา 23:17 น. 0 192
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^