LASTEST NEWS

24 พ.ค. 2561วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4 อัตรา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับสมัครครูธุรการ สมัคร22-28 พฤษภาคม 2561 24 พ.ค. 2561รู้แล้วจะอึ้ง! เด็ก ป.3 เสนอวิธีแก้ปัญหาน้ำมันแพงหูฉี่ 24 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านโคคลาน รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 6-10 มิ.ย.2561 24 พ.ค. 2561ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า "ไม่มีเหตุผลอันสมควร" ต้องละทิ้งหน้าที่ 24 พ.ค. 2561สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 8 อัตรา สมัคร22-28พ.ค.2561 24 พ.ค. 2561กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-21มิ.ย.2561) 23 พ.ค. 2561ธนาคารออมสิน เปิดรับพนักงาน 100 อัตรา (วุฒิป.ตรีขึ้นไป) สมัครทางอินเทอร์เน็ตบัดนี้-31พ.ค.2561 23 พ.ค. 2561ชาวมหาวิทยาลัยรุมค้านรวมวท.-สกอ. 23 พ.ค. 2561วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอบพนักงานราชการครู 5 อัตรา สมัคร28พ.ค.-22มิ.ย.61 23 พ.ค. 2561บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์บัดนี้-31พ.ค.61

เผยแพร่ผลงานทางิชาการ ของนางสาวสุรภา นิลยกานนท์

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ผู้รายงาน          นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ ปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other. 1971) และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 457 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 297 คน ผู้ปกครอง จำนวน 97 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์จำนวน 1 ชุด และ แบบสอบถามจำนวน 4 ชุด สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบท
    ผลการประเมินด้านบริบทการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการเป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการนำวิสัยทัศน์โรงเรียนมากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
    และจากข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษา ด้านบริบทของการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมเกี่ยวกับแผนพัฒนานโยบายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนได้อีกทั้งโรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการอย่างเพียงพอและมีการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า
    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลและนำไปใช้วิเคราะห์คัดเลือกกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนักเรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมธนาคารขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
    ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อคุณธรรมข้อสามัคคี มีการปฏิบัติเชิงพฤติกรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และคุณธรรมข้อขยัน มีค่าเฉลี่ยน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
surapa14.jj 14 ก.ย. 2560 เวลา 23:03 น. 0 125
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^