LASTEST NEWS

19 เม.ย. 2561โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา (สมัคร17-24เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) 19 เม.ย. 2561คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 61 - รอแค่ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ 19 เม.ย. 2561โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร19 - 26 เมษายน 2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียน สังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 19 เม.ย. 2561โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครบรรณารักษ์ สมัครตั้งแต่บัดนี้-16พฤษภาคม 2561 19 เม.ย. 2561โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาแนะแนว สมัครบัดนี้-7พ.ค.61 19 เม.ย. 2561โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร24-30ม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 226 อัตรา (หลายจังหวัด) สนใจดูรายละเอียด 19 เม.ย. 2561โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสอนวิชาดนตรีสากล

ครูอัตราจ้าง 6 อัตรา(สังคม,วิทย์,ไทย,คณิต,นาฏศิลป์,ห้องสมุด)

usericon

รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา(สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,นาฏศิลป์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=0B95PwlqlD8Z7dExDZjUtY1RuZms


ประกาศโรงเรียนบางปะหัน

ที่ ๒๙ /๒๕๖๐

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

------------------------


ด้วยโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖ อัตรา เงินเดือน

เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๒. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๓. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๔. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๕. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๖. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ )

๒. กำหนดรับสมัคร

ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำการ

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่ห้องพัสดุโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หากมีข้อสงสัย ติดต่อทางโทรศัพท์ นางเสาวลักษณ์ นวมสำลี หมายเลข ๐๘๙-๐๘๔๐๙๙๙

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบางปะหัน

๔.วัน เวลา และสถานที่สอบ

สอบ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๕.ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

๖.การทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะหัน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา


๑.คุณสมบัติ

๑. สำหรับครูสังคมศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา

สำหรับครูวิทยาศาสตร์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

สำหรับครูภาษาไทย : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับครูนาฏศิลป์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์

สำหรับครูคณิตศาสตร์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

๒. มีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเหมือนไร้ความสามารถ

๕. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม

๖. ไม่เคยเป็นบุคคลต้องโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗. ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

๘. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๒.เอกสารหลักฐานในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยจะต้องสสำเร็จ

การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ให้รับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^