LASTEST NEWS

19 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน 19 ก.ค. 2561ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 21 อัตรา สมัคร31ก.ค.-22ส.ค.61 19 ก.ค. 2561ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา'ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ 19 ก.ค. 2561ตัวอย่างการเขียนใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกขาดแคลน) 18 ก.ค. 2561สมัครครูผู้ช่วย กศจ.นครราชสีมา วันแรก ทะลุ 1,834 อัตรา 18 ก.ค. 2561การแต่งกายที่สุภาพ สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 18 ก.ค. 2561หนังสือขออนุญาตสมัครสอบครูผู้ช่วย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. 18 ก.ค. 2561ศธ.เชื่อครูเบี้ยวหนี้ แค่ส่วนน้อย ครูส่วนใหญ่ต้าน แนะออมสิน ก่อนให้ครูกู้ ควรเช็ก ‘เครดิตบูโร’

ครูอัตราจ้าง 6 อัตรา(สังคม,วิทย์,ไทย,คณิต,นาฏศิลป์,ห้องสมุด)

usericon

รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา(สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,นาฏศิลป์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=0B95PwlqlD8Z7dExDZjUtY1RuZms


ประกาศโรงเรียนบางปะหัน

ที่ ๒๙ /๒๕๖๐

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

------------------------


ด้วยโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖ อัตรา เงินเดือน

เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๒. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๓. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๔. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๕. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๖. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ )

๒. กำหนดรับสมัคร

ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำการ

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่ห้องพัสดุโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หากมีข้อสงสัย ติดต่อทางโทรศัพท์ นางเสาวลักษณ์ นวมสำลี หมายเลข ๐๘๙-๐๘๔๐๙๙๙

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบางปะหัน

๔.วัน เวลา และสถานที่สอบ

สอบ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๕.ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

๖.การทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะหัน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา


๑.คุณสมบัติ

๑. สำหรับครูสังคมศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา

สำหรับครูวิทยาศาสตร์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

สำหรับครูภาษาไทย : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับครูนาฏศิลป์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์

สำหรับครูคณิตศาสตร์ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

๒. มีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเหมือนไร้ความสามารถ

๕. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม

๖. ไม่เคยเป็นบุคคลต้องโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗. ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

๘. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๒.เอกสารหลักฐานในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยจะต้องสสำเร็จ

การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ให้รับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^