LASTEST NEWS

17 ก.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง 30 ก.ย.2562 17 ก.ย. 2562กรมสรรพากร เปิดสอบรับราชการ 760 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 27ก.ย.-24ต.ค.62 17 ก.ย. 2562แฉ!ครูสังกัดสพฐ.อ้างช่วยสอบครูได้ เพียงจ่าย6แสน 17 ก.ย. 2562เปิดใจครูศูนย์เด็กกาฬสินธุ์ ผวา'ว.33'สั่งให้ออก10คน 17 ก.ย. 2562อบต.บึงคำพร้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา สมัคร 12-20 กันยายน 2562 17 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 17 ก.ย. 2562ตีกลับ เกณฑ์รับ นักเรียนปี 63  17 ก.ย. 2562"สุวิทย์"เตรียมเดินสายพบ23สถาบันผลิตครู ปรับทิศทางการผลิตบัณฑิตสายนี้ 16 ก.ย. 2562สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 16 ก.ย. 2562โรงเรียนบ้านศาลา เปิดสอบครูอัตราจ้าง 11 อัตรา สมัคร 9-20 ก.ย.2562

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 13 - 17 ต.ค.57

usericon

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 13 - 17 ต.ค.57
ประกาศโรงเรียนบ้านกันจุ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
-------------------------------------------
​ด้วย โรงเรียนบ้านกันจุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานสอน
1.3 ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
1.3.1 สาขาวิชาเอกปฐมวัย/เอกอนุบาล จำนวน 1 อัตรา
1.4 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท ​

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
​​1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ​​
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา(หรือเทียบเท่า)ขึ้นไป ตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5. เป็นผู้เสียสละ อุทิศเวลาในการทำงาน
​4. สามารถปฏิบัติการสอนได้ตามที่โรงเรียนกำหนด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
​ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านกันจุ หมู่ที่ 11 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-1953239 หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ http://www.kanju.pbn3.go.th/

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
​ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
​ 4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
​ 4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
4.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
4.8 แฟ้มผลงานครู ( Teaching Portfolio ) จำนวน 1 เล่มขึ้นไป
​ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

​5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
​ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

​6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
​ โรงเรียนบ้านกันจุ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านกันจุ และทางเว็ปไชต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (http://202.143.185.115/pbn3/) หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ (http://www.kanju.pbn3.go.th/)

​7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านกันจุ จะคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 50 คะแนน
- ประวัติ ความรู้ความสามารถ
- ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา
- บุคลิกภาพ
- หากมีความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio) 50 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

​8. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
​ โรงเรียนบ้านกันจุ จะทำการคัดเลือก ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านกันจุ ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

10. เกณฑ์การตัดสิน
​ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมกัน 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
​ การจัดลำดับที่ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนการตรวจแฟ้มสะสม(Portfolio) ผลงานมากกว่า เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่า(จากระเบียนแสดงผลการเรียน) เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า

10.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านกันจุ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับที่โดยจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านกันจุ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางเว็ปไชต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (http://202.143.185.115/pbn3/) หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ (http://www.kanju.pbn3.go.th/)
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

​ ​11. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว
​ ​ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ให้ถือประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง โดยโรงเรียนบ้านกันจุ จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่ตามประกาศการขึ้นบัญชีไว้ เป็นรายบุคคลและส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
12.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกันจุ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านกันจุ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
12.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
12.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
12.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น​
12.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

​จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

​ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

​ลงชื่อ
(นายเพชระ เทพวาที)
​ ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุ
13 ต.ค. 2557 เวลา 08:47 น. 0 2,531
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^