LASTEST NEWS

22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านบวกเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.2561 22 พ.ค. 2561มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 21 พ.ค. 2561สาขา-อัตราบรรจุครูคืนถิ่นรอบ2 21 พ.ค. 2561เช็ค 66 จังหวัด และ สศศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 เอกขาดแคลนและมีความจำเป็น 21 พ.ค. 2561แปะลิงค์รอ !!! ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 2/2560 - วันนี้(21พ.ค.2561) 21 พ.ค. 2561ประกาศแล้ว!! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 2/2560 เช็ครายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก, ข. ที่นี่ 21 พ.ค. 2561​ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา 21 พ.ค. 2561คุรุสภาแจงรายละเอียด เอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่สามารถนำไปสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู 21 พ.ค. 2561ไม่ค้านสอบรับตั๋วครู แต่ไม่อยากเร่งสอบ 21 พ.ค. 2561ด่วน! กรมการปกครอง เปิดสอบเข้ารับราชการ 310 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 31พ.ค.-25มิ.ย.61

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย     นางศิริพร สิงห์ไกรหาญ
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (4) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (4) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (5) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย โดยปีการศึกษา 2559
มีนักเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) บทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม 5)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม    วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบที (t–test) คำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า
1.    บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น หน่วยที่ 4 มหัศจรรย์เศษวัสดุ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.22/90.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.    บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น หน่วยที่ 4 มหัศจรรย์เศษวัสดุ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7762 แสดงว่าบทเรียนสื่อประสมทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.62
3.    นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมในปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.    การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม พบว่า ครูผู้สอนให้ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด และระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะข้อ 1 ลักษณะรูปเล่มเหมาะสม ข้อ 2 รายละเอียดของกิจกรรมเหมาะสม ซึ่งครูมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 13 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นอื่นๆ ครูส่วนมากมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน
5.    การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม พบว่า นักเรียนให้
ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดและระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะข้อ 1 สื่อประสมมีประโยชน์มีคุณค่า ข้อ 2 รูปเล่มสวยงาม ข้อ 3 ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ข้อ 4 เนื้อหาน่าสนใจ ข้อ 5 ภาพประกอบน่าสนใจ ข้อ 6 เนื้อหาในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย ข้อ 7 นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ข้อ 11 นักเรียนได้รับความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น ข้อ 14 ทุกคนได้ศึกษาด้วยตนเอง และข้อ 15 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้งานประดิษฐ์ ซึ่งนักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด


p.nongkhai 02 ก.ย. 2560 เวลา 22:31 น. 0 116
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^