LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2561กศจ.แพร่ เรียกบรรจุ 11 อัตรา ขอใช้บัญชีกศจ.อื่น 3 อัตรา (รายงานตัว 25 ต.ค.61) 15 ต.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ. มิติการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.  15 ต.ค. 2561เปิดรายชื่อ 37 หลักสูตร "13สถาบัน"คุณภาพดีมาก 15 ต.ค. 2561ครูเขียนบันทึกภาระงานขอวิทยฐานะได้ 14 ต.ค. 2561เพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการแต่อยากกลับไปทำงานเอกชนเหมือนเดิม 14 ต.ค. 2561โรงเรียนวัดท่าตลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-28 ต.ค.2561 14 ต.ค. 2561โรงเรียนเทศบาลท่าตูม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัคร 15-19 ต.ค.2561 14 ต.ค. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 30 อัตรา สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบรรจุรับราชการ สมัครบัดนี้-28ธ.ค.2561 14 ต.ค. 2561กศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 รวม 74 อัตรา 14 ต.ค. 2561กศจ.สุราษฎร์ธานี เตรียม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบสอง 247 อัตรา และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 9 วิชาเอก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม โครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา    นางณัฐนิช ช้างน้ำ
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา    2559

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบแผนการวิจัย คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหนังสือ อ่านเพิ่มเติมฯ 3) ทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 4) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม หนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
    1.    ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิต ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    2.    หนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย คำนำ สารบัญ คำชี้แจง คำแนะนำการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ สาระสำคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา บทสรุป แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน เกณฑ์การวัดและการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เฉลยแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และกิจกรรมเสนอแนะ โดยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีเนื้อหา 6 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 2 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เล่มที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เล่มที่ 4 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เล่มที่ 5 ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และ เล่มที่ 6 โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ซึ่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 89.00/87.89
    3.    การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ซึ่งขณะทดลองผู้เรียน มีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมและทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ได้ ผู้เรียน มีความสนใจในการแสวงหาความรู้
    4.    ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดพลิกฟื้นชีวิต ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี มากยิ่งขึ้น และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^