LASTEST NEWS

14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 14 ธ.ค. 2561แชร์วนไป !!! คัดตำแหน่งงานราชการ 3,539 อัตรา ที่กำลังเปิดรับสมัคร สมัครบัดนี้-ม.ค.2562 13 ธ.ค. 2561(วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 165 อัตรา ) กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ 13 ธ.ค. 2561"หมอธี"สั่ง สมศ.ลุยประเมินรอบสี่ 13 ธ.ค. 2561สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา สมัคร19-25 ธ.ค.2561

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ชื่อผู้วิจัย    : ว่าที่ ร.ต. เมธาศิน สมอุ่มจารย์
ปีที่รายงาน    : 2560

    
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย และ 4) เพื่อนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย
    การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หลังพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน 2) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย โดยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 3) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย โดยนำผลการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 1 และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ให้เป็นหน่วยงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ 4) นำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ คำสั่ง บันทึกข้อความ และรายงานติดตามประเมินผลโครงการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    จากผลการดำเนินการวิจัยพบว่า 1) ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2557 ได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว 2) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เกิดจาก องค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลผลิตไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ ไม่มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วออกมาประกอบกิจการของตนเอง 3) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ดำเนินการโดยคัดเลือกองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการจาก 2 ภาคส่วน ทั้งบุคคลภายใน และภายนอกสถานศึกษาเข้าเป็นกรรมการบริหาร ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานเชิงระบบประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การลงมือปฏิบัติ การควบคุม และการปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลผลิตคือ 3.1) การได้รับโอกาสในองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็น 3.2) มีจำนวนการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เมื่อจบการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมีสถานที่ประกอบการจริง หรือเป็นผู้ที่จดทะเบียนการค้า 3.3) การมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา หลังจากมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแล้ว พบว่า ปีการศึกษา 2558 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ได้รับผลการประเมินระดับ 5 ดาว คะแนนประเมินเท่ากับ 93.42 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวประสบความสำเร็จมากกว่า ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว และผลผลิตจากโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นั้น พบว่า มีนักเรียนนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาประกอบกิจการของตนเอง 2 ราย และต่อยอดธุรกิจของครอบครัว 3 ราย และ 4) การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย ได้เสนอแนะให้มีการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กร ขอบข่ายงาน และหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน ดำเนินงานตามระบบบริหาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การลงมือปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการปรับปรุง (Acting) รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและผลผลิตขั้นต่ำเป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
Methasin 30 ส.ค. 2560 เวลา 23:11 น. 0 206
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^