รายงานการพัฒนา เรื่องเบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

รายงานการพัฒนา เรื่องเบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

usericon

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์)

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
    ก) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ข) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ค) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบเรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ง) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (Dependent Sample t – test)

วิธีดำเนินการศึกษา
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) โดยทำการศึกษาแบบรายบุคคล (One to One Testing) จำนวนนักเรียน 3 คน ทดลองใช้กับนักเรียน จำนวน 10 คน แบบ Small Group ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ สังกัดเทศบาลตำบลสามกอ และทำการทดลองใช้กับนักเรียนแบบ Field Test หรือภาคสนาม กับนักเรียนจำนวน 21 คน และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย(เกษม ปกาศิตอนุสรณ์) ได้นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ก) เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ค) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาพบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้
    3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นร้อยละ 76.00
    4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
erotyoumol1 26 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 117
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^