LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2561มาแล้ว!! โครงการครูคืนถิ่น ปี2561 (วุฒิม.6) 4,156อัตรา เช็คสาขาวิชาเอก/สถาบันที่เปิดรับ ด่วน!! 25 ก.พ. 2561สพม.14 เปิดสอบครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(สมัคร2-8มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท (สมัคร26ก.พ.-9มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561เมืองพัทยา เปิดสอบผู้ช่วยครู 14 วิชาเอก รวม 45 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-9มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561สพม.10 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (สมัครตั้งแต่บัดนี้-2มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561สพม.10 เปิดรับสมัครสอบครูขั้นวิกฤต 7 อัตรา - ครูธุรการ 1 อัตรา (สมัคร21ก.พ.-2มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561สพม.7 เปิดสอบนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (สมัคร27ก.พ.-5มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (สมัคร22-28ก.พ.61) 24 ก.พ. 2561(รับทั่วประเทศ)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครพนักงาน 26ตำแหน่ง 400อัตรา สมัคร5-11มี.ค.61 24 ก.พ. 2561แชร์เลย! งานใหม่ กรมศิลปากร เปิดสอบรับราชการ 35 อัตรา

รายงานการพัฒนา เรื่องเบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

usericon

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์)

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
    ก) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ข) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ค) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบเรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ง) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (Dependent Sample t – test)

วิธีดำเนินการศึกษา
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) โดยทำการศึกษาแบบรายบุคคล (One to One Testing) จำนวนนักเรียน 3 คน ทดลองใช้กับนักเรียน จำนวน 10 คน แบบ Small Group ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ สังกัดเทศบาลตำบลสามกอ และทำการทดลองใช้กับนักเรียนแบบ Field Test หรือภาคสนาม กับนักเรียนจำนวน 21 คน และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย(เกษม ปกาศิตอนุสรณ์) ได้นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ก) เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ค) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาพบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้
    3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นร้อยละ 76.00
    4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือภาพอ่านประกอบ เรื่อง เบญจศีล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำความสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
erotyoumol1 26 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^