LASTEST NEWS

23 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย-ผอ.โรงเรียนกว่า 2 หมื่นอัตรา 23 พ.ค. 2561โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-29 พฤษภาคม 2561 23 พ.ค. 2561สุดยอดครูอัตราจ้าง จบป.โท รับเงินเดือนเริ่มต้น 2,500บาท แถมเจียดเงินซื้อข้าว-ขนมให้นักเรียน 23 พ.ค. 2561กอปศ. แฉโรงเรียนกรองเด็กพิการแย่ ผลัก ‘นักเรียนอ่านไม่ออก’ เป็น ‘เด็กแอลดี’ 23 พ.ค. 2561สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ 3 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน6,000.-บาท 22 พ.ค. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรกฎาคมนี้ 22 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’ กว่า 2 หมื่นอัตรา 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านบวกเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.2561 22 พ.ค. 2561มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย     นางสาววิชญา ชุติมากุล
ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี4)เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( R&D : Research and Development ) มีการดำเนินการเป็น 4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มตัวอย่างสำหรับตอบแบบสอบถามได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559จำนวน 56 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์ได้จากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูงานกิจการนักเรียน จำนวน 10 คนจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)จำนวน 12 คน นำไปทดลองใช้ที่โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ขั้นตอนที่ 3 การนำรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีไปใช้จริงขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลำดับแรก ดังนี้การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การวางแผนงานกิจการนักเรียน
1.2ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุดเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้
การวางแผนงานกิจการนักเรียนการบริหารงานกิจการนักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน2)การบริหารงานกิจการนักเรียน3) การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน4)การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน5) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน6) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน7) การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนมีความเหมาะสมเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก การนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
     3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก
kruni.ni.t4 26 ส.ค. 2560 เวลา 09:48 น. 0 113
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^