LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย     นางสาววิชญา ชุติมากุล
ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี4)เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( R&D : Research and Development ) มีการดำเนินการเป็น 4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มตัวอย่างสำหรับตอบแบบสอบถามได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559จำนวน 56 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์ได้จากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูงานกิจการนักเรียน จำนวน 10 คนจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)จำนวน 12 คน นำไปทดลองใช้ที่โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ขั้นตอนที่ 3 การนำรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีไปใช้จริงขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลำดับแรก ดังนี้การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การวางแผนงานกิจการนักเรียน
1.2ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุดเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้
การวางแผนงานกิจการนักเรียนการบริหารงานกิจการนักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน2)การบริหารงานกิจการนักเรียน3) การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน4)การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน5) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน6) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน7) การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนมีความเหมาะสมเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก การนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
     3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก
kruni.ni.t4 26 ส.ค. 2560 เวลา 09:48 น. 0 224
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^