LASTEST NEWS

19 ธ.ค. 2561ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 19 ธ.ค. 2561ย้ำหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องสอบรับตั๋วครู แต่ต้องผ่านประเมินมหาวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2561สำหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากรับราชการ(ครู) วันนี้เอาตัวอย่างเงินเดือนช่วงอายุ 40 กว่าๆ 50 กว่าๆ มาฝาก 19 ธ.ค. 2561หนทาง สู่การเป็นครู สำหรับคนที่ไม่ได้จบสายครู มีไหม? 19 ธ.ค. 2561สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง สมัคร 22-28 ธันวาคม 2561 19 ธ.ค. 2561เตรียมเฮ!! หลักสูตรครู 5 ปี ไม่ต้องสอบตั๋วครู เริ่มใหม่กลุ่มหลักสูตร 4 ปี 18 ธ.ค. 2561ข่าวดี! กศจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (แทนผู้สละสิทธิ์รอบที่ 2) 18 ธ.ค. 2561โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป 18 ธ.ค. 2561เช็คด่วน! สพฐ.เผยข้อมูลล่าสุด บัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 17 ธ.ค. 2561กศจ.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ3/2561 จำนวน 36 อัตรา - รายงานตัว 26 ธ.ค.2561

เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์
        โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย         นางสาววนิดา ตันสุวรรณรัตน์
ปีที่พิมพ์     2559    

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยและพัฒนา ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำรวจสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 โรง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน และ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำนวน 30 คน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ และ ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมโดยกลุ่มผู้ใช้รูปแบบฯ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้วยสถิติทดสอบที Dependent Samples t – test

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การปฏิบัติและความต้องการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่จัดเป็นกิจกรรมพิเศษ ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้าง คือ ความมีวินัย รับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ผลการสำรวจสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยรวมมีการปฏิบัติต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำเป็นเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดระบบส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านการบริหารงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเชิงระบบ 3 ระยะ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ บริบทของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามยุทธศาสตร์ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามกิจกรรมและโครงการ การนิเทศติดตาม และประเมินผลกิจกรรมจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 6 ฝ่าย ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของทุกฝ่ายและโรงเรียนมีรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3. ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม มีความตรงแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิและการประเมินหลังการใช้รูปแบบฯ พบว่า คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
kruyaya98111 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:22 น. 0 173
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^