LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2564ล่าสุด! สอบท้องถิ่นปี64 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา ครูผู้ช่วย 22 วิชาเอก 1,069 อัตรา 28 ม.ค. 2564เช็กรายชื่อ 55 สถาบัน ที่คุรุสภาให้การรับรอง เปิดสอนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 28 ม.ค. 2564คุรุสภา ประกาศรับรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร 28 ม.ค. 2564ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กศน รอบทั่วไป 2 ปี มีโอกาสเรียกบรรจุมั้ยคะ 28 ม.ค. 2564ก.ค.ค.ออกหนังสือ ว2/2564 อนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 28 ม.ค. 2564โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 27 ม.ค. 2564ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA 27 ม.ค. 2564วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป (ขยายเวลารับสมัคร) 27 ม.ค. 2564คุรุสภาขยายเวลาลงทะเบียนอบรมออนไลน์ อีก 3 รอบ อบรมผ่าน 60% รับเกียรติบัตร นับชั่วโมง ว21 27 ม.ค. 2564ประกาศแล้ว! สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก. แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-24 ก.พ.2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้วิจัย นางขนิษฐา ลุนชัยภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมการดำเนินการโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินการตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินการตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แนวคิดการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) การประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้า พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 615 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้ บุคลากร โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 65 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 275 คน ได้มาโดยกำหนดขนาด ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยการ จับฉลากแต่ละชั้นเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน     
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .45 - .85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนางานวิชาการโรงเรียน สุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .44 - .87 และมีค่าความเชื่อมั่นฉบับเท่ากับ 0.95 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .40 - .86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 4) แบบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน ใช้สัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อให้การประเมินโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1)    ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ หลักการและวัตถุประสงค์โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน รองลงมา คือ โครงการพัฒนางานวิชาการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียน ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
2)    ด้านปัจจัยเบื้องต้น บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในชุมชน รองลงมา คือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ได้รับงบสนับสนุนและหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณพอเพียงกับการดำเนินโครงการ
3)    ด้านกระบวนการ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การวางแผนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ การประเมิน ผลการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีระดับ ความเหมาะสมต่ำสุด คือ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
4)     ด้านผลผลิต บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รองลงมา คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5)    ผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิต ที่เกิดจากการพัฒนางานวิชาการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต ที่เกิดจากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย รองลงมา คือ นักเรียนปรึกษาเพื่อนในงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทบทวนความรู้ และหาความรู้เพิ่มเติมเดิมหลังจากเรียนในชั้นเรียนเสมอ
6)    ผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เกี่ยวกับผลผลิต ที่เกิดจากการพัฒนางานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดจากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนให้ความสำคัญ ต่อกิจกรรมของโรงเรียน รองลงมา คือ นักเรียนชอบออกกำลังกาย ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ นักเรียนทำการบ้านและงานที่ครูมอบหมายให้สม่ำเสมอ
7)    การสัมภาษณ์ครู สามารถสรุปได้ว่า ดังนี้
7.1การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนมีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนร่วมกันเป็นคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเป็นอย่างดีและ บุคลากรในโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกำหนดข้อตกลงร่วมกันและยอมรับข้อตกลงที่กำหนดไว้
    7.2 การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับจุดเด่นของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ครูทุกคนให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาจนเป็นแบบอย่างได้และสามารถระดมทรัพยากรในการพัฒนางานวิชาการจนสัมฤทธิ์ผล บุคลากรให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เป็นอย่างดีและทำงานเป็นหมู่คณะ และ ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
    7.3 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ครูผู้สอนได้รับความรู้ เข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ
7.4    การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนในการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ในอนาคต พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบสี่ และโรงเรียนสามารถคงสภาพโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพ
    7.5 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นในการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารควรกำกับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สำเร็จและดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรมีการศึกษาผลงานโรงเรียนอื่นที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการใช้สื่อและวิธีการต่างๆในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลยิ่งขึ้น
8.    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2555 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 พบว่าปีการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 4.79 เหมาะสม ที่จะดำเนินการโครงการพัฒนางานวิชาการต่อไป

        
ninewkid 05 ต.ค. 2557 เวลา 06:30 น. 0 598
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^