LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2561‘ส.ค.ศ.ท.’ห่วง‘ก.ค.ศ.’ลักหลับเปิดทางสาขาอื่นสอบครูหลัง‘บิ๊กรร.’ชี้เป็นภาระ-สอนไม่เป็นเก่งติว 25 เม.ย. 2561ติดตามข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2561 วันพรุ่งนี้(26เม.ย.61) 25 เม.ย. 2561กศจ.ศรีสะเกษ เผย 25 อัตราว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร7-14พ.ค.61 25 เม.ย. 2561สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง 40 อัตรา สมัคร29เม.ย.-28พ.ค.2561 25 เม.ย. 2561ก.ค.ศ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 อัตรา 25 เม.ย. 2561ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2251 เรื่องการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของขรก.ครู สพฐ. 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 เม.ย. 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 25 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ทุกสาขา 25 เม.ย. 2561อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

การประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึ

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล เชิงทะเล (ตันติวิท)
ผู้ประเมิน     นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ
ปีที่ประเมิน     2559
บทคัดย่อ
    การประเมินในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานักเรียนเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู จำนวน 44 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน ผู้ปกครอง จำนวน 118 คน และนักเรียน จำนวน 118 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินในแต่ละกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา
    ผลการประเมิน พบว่า 1. ด้านสภาวะแวดล้อม ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล เชิงทะเล (ตันติวิท)โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x-= 3.82) และผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลเชิงทะเลนอกจากนั้นโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล เชิงทะเล (ตันติวิท) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x- = 3.99) และผลจากการสัมภาษณ์ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ด้านกระบวนการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (x- = 3.90) และผลจากการสัมภาษณ์ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การกำหนดรูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 4. ด้านผลผลิต ผลการแสดงความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x- = 3.85) และผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นสรุปโดยภาพรวมว่า นักเรียนกระตือรือร้นในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ต ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนของรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจมีความพึงพอใจในระดับมาก การดำเนินงานของโครงการ มีการปฏิบัติที่ดีที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


thummawutmoo 17 ส.ค. 2560 เวลา 14:43 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^