LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

เรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ

usericon

ชื่อเรื่อง        เรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ
        สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
        ของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครชื่อผู้วิจัย        นางสาวจำเนียร จูเจริญ
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ และผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พัฒนาขึ้น ประชากรในการศึกษาสภาพปัจจุบันของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบไปด้วย 1) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประกอบด้วยครูโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครในจำนวน 35 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจำนวน 13 คน 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหารและครูโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุxxxลราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม และโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 9 ท่าน (โรงเรียนละ 3 ท่าน) 3) การประชุมปฎิบัติการเชิงวิชาการ ประกอบด้วยครูโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครในจำนวน 35 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครในจำนวน 13 คน ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุมปฏิบัติการ เชิงวิชาการเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ 1 คน และผู้ทำหน้าที่บันทึกการประชุม 1 คน รวมจำนวน 51 คน
การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตอนที่ 3 การทดลองใช้ และการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พัฒนาขึ้น ตอนที่ 4 การใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ จากนั้นนำผลการทดลองก่อน และหลังการดำเนินการใช้รูปแบบฯ นำไปคำนวณหาค่าทางสถิติดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ อ่าน และเขียนสื่อความหมายเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว นำไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบฯ มี 5 ขั้นตอน 3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า หลังการใช้รูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ย มากกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถด้านอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายของนักเรียน หลังจากการใช้รูปแบบฯ สูงกว่าก่อนใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^