LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา (สมัคร25ก.ค.-9ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา (สมัครบัดนี้-10ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561เปิดสัญญา “เงินกู้ ช.พ.ค.” ข้อไหนทำครูท้อแท้ 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามห

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามห
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่อผู้ประเมิน : นายมนตรี นวลจีน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2556

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้วิธีประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 47 คน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 47 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 ประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 3 ประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมของนักเรียน และฉบับที่ 4 ประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลการประเมินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้
1.    ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41) เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด สรุปได้ว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ นโยบายของโรงเรียน สภาพปัญหา ความต้องการ การสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
2.    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด สรุปได้ว่า โรงเรียนมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมต่อดำเนินโครงการ
3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42) เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยระดับมากและผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด สรุปได้ว่า สภาพการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในโครงการ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
4.    ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ พบว่า
4.1    ผลการประเมินด้านพฤติกรรมของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3) ด้านมีวินัย 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ 5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง 6) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 7) ด้านรักความเป็นไทย และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ สรุปได้ว่า การดำเนินโครงการนี้ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4.2    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ สรุปได้ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการและมีความต้องการให้มีการดำเนินโครงการต่อไป
สรุปได้ว่า การดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมากและต้องการให้มีการดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โรงเรียนควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน บุคลากรในโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น เช่น เข้ารับการอบรมความรู้หรือศึกษาดูงาน เพื่อนำประสบการณ์ มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการของโรงเรียน โรงเรียนควรเร่งสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพิ่มขึ้น และช่วยให้การดำเนินโครงการเกิดความคล่องตัว ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่นักเรียนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควรกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้วย ความเต็มใจ ควรมีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินโครงการเป็นระยะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดเจตคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

anubisk 29 ก.ย. 2557 เวลา 18:45 น. 0 292
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^