LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครนายก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตาก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน

usericon

ชื่อวิจัย รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
ผู้วิจัย นายศรชัย เข้มแข็ง
ปีการศึกษา : 2559
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารงาน“แบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เป็นวิธีการบริหารที่เน้นผลงานหรือผลการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
เน้นที่ผลผลิตและ ผลลัพธซึ่งรวมกันเป็นผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นสําคัญ
การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ผลการศึกษาพบว่า ได้รูปแบบการบริหารงาน“แบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียน เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) มีองค์ประกอบของหลักการบริหารงาน ดังนี้
1. ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง คือ ผู้ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเป็นสําคัญ เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ซึ่งตองมีกลยุทธในการสร้างบรรยากาศในองคกรให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2. ผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม คือ ผู้ที่ไม่มีสวนในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แต่เป็น เรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ร่วมประชุม สนับสนุนทรัพยากร
3. วิเคราะหสถานภาพโครงการแบบมีส่วนร่วม คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของสถานศึกษา หรือของแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วม และมีกลไกการควบคุมทิศทางของการดําเนินงานที่แน่นอน
4. วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
5. ปจจัยนําเข้า คือทรัพยากรต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
6. กิจกรรม เป็นกระบวนการที่นําปจจัยนําเข้า มาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
8. ผลผลิต คือ ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการดําเนินงาน ตามโครงการโดยตรง
9. ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมาที่เกิดจากผลผลิตของการดําเนินงาน
10. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน
11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปจจัยนําเข้ากับผลผลิต
12. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการบริหารงาน “แบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์” ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9
(วัดโพธิสัมพันธ์) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาให้สามารถวัดผลงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินความก้าวหน้า และ
ความสําเร็จของงาน ทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ/แผนกวิชา/ฝ่าย และงานของสถานศึกษาได้
รวมทั้งใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักสําคัญของการปฏิรูประบบการทํางานของบุคลากรของสถานศึกษา
ทุกฝ่ายที่ต้องให้ประชาชนและผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับประโยชนสูงสุด
จากการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ สรุปผล การนํารูปแบบการบริหารฯ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการบริหารโครงการ ผลการประเมิน โครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบของซิปป (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวยการประเมินด้าน บริบท ปจจัย กระบวนการและผลผลิต พบวา ผลการประเมินทุกโครงการ มีค่าเฉลี่ย = 4.10 และ ค่า S.D. = 0.60 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท มีค่า = 4.20 และค่า S.D.= 0.55 ในระดับมาก ซึ่งการดําเนินงานด้านบริบทหมายถึงด้านนโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์และเจตนารมณของการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับมากทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นวาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ สงผลให้ผู้มีส่วนร่วม ในการดําเนินงานโครงการ ทั้งผู้มีส่วนร่วมโดยตรง คือ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วมโดยออม หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าใจ วัตถุประสงค์และเจตนารมณในการดําเนินงานโครงการ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยูในระดับมากทุกด้าน และสําเร็จตามแผนงานที่ตั้ง ไวทุกโครงการ สวนขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ คือ ด้านการดําเนินงานด้านกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงาน ด้านวิธีการขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผล อยูในระดับต่ำ มีค่า = 3.98และค่า S.D.= 0.68 ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย  = 4.14และค่า  = 0.51ระดับผลการประเมิน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตาม รายการประเมิน รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท มีค่า  = 4.26และค่า  = 0.48 ใน ระดับมาก ซึ่งแสดงวาบุคลากรมีความเข้าใจถึง นโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์และเจตนารมณ ของการดําเนินงานโครงการ แสดงให้เห็นวา การมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีสวน ร่วมโดยตรงและผู้ที่มีส่วนร่วมโดยออม สงผลให้เกิดความเข้าใจรูจุดมุงหมายในการดําเนินงาน โครงการ สวนรายการประเมินที่มีค่าต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานด้าน วิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผลมีค่า  = 4.03 และค่า  = 0.53 อยูในระดับมาก ตองได้รับการปรับปรุง
ubeezaa 13 ส.ค. 2560 เวลา 14:42 น. 0 203
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^