LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2561เช็ครายชื่อ 25 กศจ.ที่ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 แล้ว 22 ต.ค. 2561(( รวมลิงค์ )) เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 ทุกกศจ.ทั่วประเทศ  22 ต.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.ขอชัดเจนผลิตครูคืนถิ่นปี62 22 ต.ค. 2561กศจ.แม่ฮ่องสอน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา 22 ต.ค. 2561โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 23-29 ตุลาคม 2561 22 ต.ค. 2561สพฐ.ลดยุ่งยากสอนผ่านดาวเทียม 22 ต.ค. 2561กลับเปิดหลักสูตรครู 4ปีเหมือนเดิม 22 ต.ค. 2561ชี้ถึงเวลายกเครื่องหลักสูตรผลิตครู 22 ต.ค. 2561กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 5 อัตรา (สมัครบัดนี้-26ต.ค.61) 22 ต.ค. 2561สพป.สิงห์บุรี เปิดสอบธุรการโรงเรียน 48 อัตรา (สมัคร 22-28 ตุลาคม 2561)

การพัฒนารูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย     นายศรชัย เข้มแข็ง
ปีวิจัย     2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบกลยุทธ์บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จำนวน 84 คน ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบกลยุทธ์บริหาร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียน จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบกลยุทธ์บริหาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 20 คนนักเรียนของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,094 คน และครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 84 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบกลยุทธ์บริหาร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและด้านการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การบริหารด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบกลยุทธ์การบริหารด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติบรรยาย การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
    1. ผลการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน
    2. การสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ตัวรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักการบริหารจำนวน 5 หลักการบริหาร ประกอบด้วย หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลักการกำหนดกลยุทธ์ หลักการปฏิบัติตามกลยุทธ์ หลักการควบคุมกลยุทธ์และหลักการประเมินกลยุทธ์ และเมื่อพิจารณาตัวรูปแบบและหลักการบริหารมีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า
        3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าปีการศึกษา 2557
        3.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวม และรายหลักการบริหาร ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. การประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมรูปแบบกลยุทธ์การบริหารงานของโรงเรียน มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ubeezaa 13 ส.ค. 2560 เวลา 14:15 น. 0 172
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^