LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 26 ก.ย. 2563กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563

การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี

usericon

การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
    โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ชื่อผู้ประเมิน : นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2556

    การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน กล่าวคือ 1.เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม ความชัดเจน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรม 2.เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากรการผลิต ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ในการดำเนินโครงการ 3.เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร ด้านการวางแผน การปฏิบัติกิจกรรม การนิเทศติดตามและประเมินผล และกิจกรรมของโครงการ 4.เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนด้านการเกษตรและโภชนาการ ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ ประเด็นด้านบริบท(Context)ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product)
    ประชากร คือ ใช้กลุ่มประชากร จำนวน 354 คน จำแนกเป็น ครูผู้สอน จำนวน 20 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 153 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 153 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 10 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 1 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ แบบสอบถามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง แบบทดสอบวัดความรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบประเมินและสรุปพฤติกรรมการมีมารยาทและสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบประเมินและสรุปทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบบันทึกและสรุปวัตถุดิบในการผลิตอาหารกลางวันที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบบันทึกและสรุปจำนวนนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน แบบบันทึกและสรุปภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบบันทึกคะแนนทดสอบวัดความรู้ของนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่าร้อยละ
ผลการประเมินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ดังนี้
    1. การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ คิดว่ามีความเหมาะสมมาก
    2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ ปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ คิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
    3. การประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) ได้แก่ ความเหมาะสมของการวางแผนโครงการ การปฏิบัติงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล การประเมินและรายงานผล และการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 4 กิจกรรม ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก
     4. การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของโครงการได้ผล ดังนี้
        4.1 การมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
            ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลระแงะ 14 คน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100
        4.2 จำนวนนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 353 คน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นแก่นักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00
        4.3 ผลผลิตที่ได้จากโครงการ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตที่ได้จากโครงการที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 65.30
        4.4 พัฒนาการของผู้เรียน
            4.4.1 ด้านความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ร้อยละ 100 มีความรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป และความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
            4.4.2 ด้านทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก และการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 153 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
            4.4.3 ด้านมารยาทและสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จำนวน 153 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
        4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะของการประเมินโครงการ
    1. ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตของการประเมิน
    2. ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการร่วมกับบุตรหลานของตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาการประเมินโครงการครั้งต่อไป
    ควรนำวิธีการประเมินแบบซิปป์ ไปใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ที่มีแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ใกล้เคียงกัน
supachet 29 ก.ย. 2557 เวลา 13:43 น. 0 554
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^