LASTEST NEWS

13 พ.ย. 2561โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการครู  สมัคร12-18พ.ย.61 13 พ.ย. 2561สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครออนไลน์ 16-22พ.ย.61 13 พ.ย. 2561สอบบรรจุครูผู้ช่วย คนที่สอบได้ที่ 1 ต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดไหนคะ มาแชร์ประสบการณ์ดี ๆ กันนะคะ 13 พ.ย. 2561"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่ 13 พ.ย. 2561USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง 12 พ.ย. 2561ตั้งกรรมการจัดทำหลักสูตรครู4 ปี 12 พ.ย. 2561โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 12 พ.ย. 2561ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู 11 พ.ย. 2561กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู "กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ-เล่นไลน์--เล่นเฟสจีบเด็กนร."เข้าข่ายผิดทันที 09 พ.ย. 2561ด่วน! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 413 อัตรา - รายงานตัว 19พ.ย.2561

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excelเบื้อง

usericon

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excelเบื้อง
                การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์กลุ่มเป้าหมายที่ช้ในจุดประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21คน และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้จุดประสงค์ข้อที่ 2-4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  แบบวัดคามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย              ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษา
                   ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 5สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
                1. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล                     วัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
จากสภาพและความคาดหวังการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ครูส่วนใหญ่จะสอนโดยการบรรยายยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบเดิมๆไม่ได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย       สื่อการเรียนรู้มีไม่เพียงพอและยังเก่าเกินไปไม่กระตุ้นหรือไม่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่ฝึกการสังเกตการตั้งสมมติฐานและการตอบคำถามด้วยตนเองไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางความคิดทำให้นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นขาดความมั่นใจในตนเอง        ขาดการแยกแยะสิ่งที่จริงกับไม่จริงความคาดหวังการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้เป็นข้อๆดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เช่นการใช้คำถามการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียน
2. ศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
4. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อนักเรียน
                   2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ในการการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายมีค่าเท่ากับ 87.72/95.24ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
                   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ18.75คะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเท่ากับ38.10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 19.35 คะแนน
                   4.นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^