LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2562ข่าวดี ! กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 9 รายงานตัว 1 ต.ค.2562 20 ก.ย. 2562เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562 19 ก.ย. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2 อัตรา - สมัคร23ก.ย.-4ต.ค.2562 19 ก.ย. 2562มารู้จัก "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา'ลัย 19 ก.ย. 2562ลูกจ้าง สพฐ. เดือดร้อน สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ ขอความเป็นธรรม ขอโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ 19 ก.ย. 2562การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ 53 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) 19 ก.ย. 2562ประกาศผลสอบ ภาค ค. ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เช็กผลสอบท้องถิ่น 2562 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบที่นี่ 19 ก.ย. 2562กสถ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูคะแนนการสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2562เช็กที่นี่! บัญชีเรียกรายงานตัวบรรจุฯ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 19 ก.ย. 2562ประกาศแล้ว!! ผลสอบภาค ค ท้องถิ่น ปี2562 ดูรายชื่อขึ้นบัญชี และตรวจดูคะแนนสอบที่นี่

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excelเบื้อง

usericon

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excelเบื้อง
                การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์กลุ่มเป้าหมายที่ช้ในจุดประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21คน และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้จุดประสงค์ข้อที่ 2-4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  แบบวัดคามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนออนไลน์จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย              ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษา
                   ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 5สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
                1. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล                     วัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
จากสภาพและความคาดหวังการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ครูส่วนใหญ่จะสอนโดยการบรรยายยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบเดิมๆไม่ได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย       สื่อการเรียนรู้มีไม่เพียงพอและยังเก่าเกินไปไม่กระตุ้นหรือไม่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่ฝึกการสังเกตการตั้งสมมติฐานและการตอบคำถามด้วยตนเองไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทางความคิดทำให้นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นขาดความมั่นใจในตนเอง        ขาดการแยกแยะสิ่งที่จริงกับไม่จริงความคาดหวังการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้เป็นข้อๆดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เช่นการใช้คำถามการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียน
2. ศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
4. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อนักเรียน
                   2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ในการการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายมีค่าเท่ากับ 87.72/95.24ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
                   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ18.75คะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเท่ากับ38.10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 19.35 คะแนน
                   4.นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^