LASTEST NEWS

04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563 04 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 04 เม.ย. 2563โครงการพัฒนาและประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร 03 เม.ย. 2563เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ธุรการทั่วไป 03 เม.ย. 2563กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี และกศจ.กรุงเทพฯ) รายงานตัว 1 พ.ค. 2563 03 เม.ย. 2563"เสมา1"ส่งข้อมูลครูเอกชนรับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาล 03 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทัน 03 เม.ย. 2563คอร์สออนไลน์ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เรียน-ทดสอบ-ส่งงาน ได้ใบ Certificate ชัวร์

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้

usericon

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้
งานวิจัย       ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับ
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย     นางอุดมลักษณ์  อุ่นอารมย์              
ตำแหน่งครู  ครูชำนาญการพิเศษ
 
บทคัดย่อ
 
                ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่อง Microsoft Excel ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษา    ปีที่5 เรื่อง Microsoft Excel โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว จำนวน 40 ข้อ   แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย
                   ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
                   1.         การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ได้คะแนน  E1 / E2     (เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต, 2528. หน้า 294-295)  เป็น  83.35/85.48  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ   80/80 
                   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา       ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 20.29 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเท่ากับ 34.19คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.20คะแนน และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เท่ากับ 0.7053 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7053 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.53  เมื่อเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                   3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ  4.27   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.72  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับ  คือ การบันทึกกิจกรรมและติดตามผู้เรียนมีค่าแฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การออกแบบส่วนประกอบของหน้าจอภาพเหมาะสมน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58 และ บทเรียนสามารถใช้งานได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58               ส่วนระดับความพึงพอใจข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของการใช้ภาพและตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58 มีรับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การแจ้งรายละเอียดการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ การรายงานผลข้อมูล และสถิติต่าง ๆ สำหรับผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^