LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2561โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61 18 มิ.ย. 2561สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานสรรพากร จำนวน 2 อัตรา (สมัคร25-29มิ.ย.61) 18 มิ.ย. 2561สพฐ./สอศ./กศน.และท้องถิ่น เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 147 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 18 มิ.ย. 2561สมาพันธ์ครูชายแดนใต้ วอนดูแลธุรการ รร. กว่า600 ชีวิตระส่ำหลัง"สพฐ."เลิกจ้าง 17 มิ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สมัคร18มิ.ย.-6ก.ค.2561 17 มิ.ย. 2561โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-27มิ.ย.2561 17 มิ.ย. 2561ตารางสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2561 17 มิ.ย. 2561รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 17 มิ.ย. 2561ศธจ.บุรีรัมย์ ประสงค์สอบครูผู้ช่วย 2561 จำนวน 146 อัตรา 17สาขาวิชา 17 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคูปองครู Credit ครูสุรีรัตน์ บุญหล้า

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน    นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
สถานศึกษา    โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา    2559

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับความสามารถของแต่ละคน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันกับระหว่างครูกับผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ และคอมพิวเตอร์ยังสามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 แผน 2) บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) เท่ากับ 0.48 ถึง 0.76 ,ค่าอำนาจจำแนก (B) เท่ากับ 0.25 ถึง 0.69 และหาค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับของแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.83 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพเท่ากับ 4.53 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ .6854 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ .6854 คิดเป็นร้อยละ 68.54
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ ดังนั้นบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี

    
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^