LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบที่น่าออกสอบ ครูผู้ช่วย สอศ(ครูอาชีวศึกษา) ก

usericon

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบที่น่าออกสอบ ครูผู้ช่วย สอศ(ครูอาชีวศึกษา) ก
แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาคความเป็นครู เต็มฉบับ

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ
ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้อย เพียงใด
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของสังคม
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
ก. ขันติ ข. โสรัจจะ
ค. หิริโอตัปปะ ง. สัจจะ
ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
ค. ลำเอียงเพราะเขลา ง. ลำเอียงเพราะกลัว
ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
ก. เมตตา กรุณา ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปัญชัญญะ ง. ฉันทะ วิริยะ
ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ
20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. มีศีล ข. มีสมาธิ ค. มีปัญญา ง. มีสติ
ตอบ ข. มีสมาธิ
22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
ก. ศีลข้อ 1 ข. ศีล 3 ข้อ ค. ศีล 4 ข้อ ง. ศีล 5 ข้อ
ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ
23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?
ก. ค่านิยม ข. วัฒนธรรม
ค. ความสามัคคี ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ตอบ ข. วัฒนธรรม
24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?
ก. เชื่อถือโชคลาง ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
ค. พึ่งพาอาศัยกัน ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
ก. วัฒนธรรม ข. ประเพณี
ค. ความคิด ง. การยอมรับ
ตอบ ง. การยอมรับ
27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 ข. ปัจจัย 4
ค. อิทธิบาท 4 ง. อริยสัจ 4
ตอบ ข. ปัจจัย 4
29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม ข. ค่านิยมทางสังคม
ค. ค่านิยมทางศาสนา ง. ค่านิยมทางวัตถุ
ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา
30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
ก. ค่านิยมทางสังคม ข. ค่านิยมทางศาสนา
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ง. ค่านิยมทางความจริง
ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง
31. Moral values หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมทางศาสนา ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ง. ค่านิยมทางความจริง
ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
ก. ค่านิยมทางวัตถุ ข. ค่านิยมทางความจริง
ค. ค่านิยมทางสังคม ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ
34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
ก. การตอบสนอง ข. พฤติกรรม
ค. การยอมรับ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ
35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
36. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?
ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
ก. สังคมชั้นกลาง ข.สังคมชั้นสูง
ค. สังคมชนบท ง. สังคมเมือง
ตอบ ค. สังคมชนบท
39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
ก. ศาสนาพราหมณ์ ข. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาฮินดู ง. ศาสนาอิสลาม
ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์
43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
ก. เอเชียตะวันออก ข. เอเชียกลาง
ค. ยุโรปตะวันตก ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก
44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?
ก. ความนิยมทางความจริง ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสังคม ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ
45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
ก. การเคารพผู้อาวุโส ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ค. ความสามัคคี ง. ความกตัญญูกตเวที
ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

48. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
ก. เศรษฐกิจ ข. วัฒนธรรม
ค. ความก้าวหน้า ง. การศึกษา
ตอบ ข.วัฒนธรรม
49. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม ง. ศีลธรรม
ตอบ ข. จริยธรรม
50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม ง. ศีลธรรม
ตอบ ก. คุณธรรม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด!!!

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงตามแนวแน่นอน
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ ในเล่มเดียว!!!!!!!!!
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551
- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) เก็งเน้นๆ++
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการจัดการทั่วไป
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกวิทยาศาสตร์
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกคอมพิวเตอร์
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกภาษาอังกฤษ
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกบัญชี
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างกลโรงงาน
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้าง
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกสาขาวิชาเครื่องมือกลเทคนิคการผลิต
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกอิเล็กทรอนิกส์
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างยนต์
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้างโยธา
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการตลาด
>แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกไฟฟ้า
>และอื่นๆๆๆสั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 080 450 5746
LineID : vijjadh

ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
หนังสือ +Mp3 ราคา 899 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่งเเล้ว)

>>คลิก ข้อความhttp://mk108.com/read.php?tid-26184.html ดูปกคู่มือแนวข้อสอบ
khosob1 23 ก.ย. 2557 เวลา 06:49 น. 0 1,182
usericon

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบที่น่าออกสอบ ครูผู้ช่วย สอศ(ครูอาชีวศึกษา) ก
ความคิดเห็นที่ #1 khosob1 23 ก.ย. 2557 เวลา 21:53 น. 27.130.xx.xxx
usericon

แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบที่น่าออกสอบ ครูผู้ช่วย สอศ(ครูอาชีวศึกษา) ก
[img]http://1.bp.blogspot.com/-KQloIk0hLxk/U8vq5YWbIzI/AAAAAAAACSs/RLhTrzqDviQ/s1600/%25E0%25B8%2581.jpg
[/img]
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-Ira0ZmYdZHI%2FVBsLtOvan9I%2FAAAAAAAACxs%2Fjj3RJYmwoGg%2Fs1600%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%252B%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%252B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B0%252B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*" alt="">

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-p4Ih2pL1CTY%2FVBsLwBYMvbI%2FAAAAAAAACyA%2FS4kjtYTbPEo%2Fs1600%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%252B%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%252B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B0%252B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*" alt="">

ความคิดเห็นที่ #2 khosob1 23 ก.ย. 2557 เวลา 21:52 น. 27.130.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^