LASTEST NEWS

19 ส.ค. 2560สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา 19 ส.ค. 2560วุฒิม.6 ขึ้นไป ไม่ต้องมีวุฒิครู สพป.สมุทรสาคร เปิดสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา 19 ส.ค. 2560สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา 19 ส.ค. 2560วิจัยชี้ชัด ร.ร.อยู่รอดต้องปฏิบัติตามนโยบายล่างสู่บน 19 ส.ค. 2560จ่อคลอดคู่มือเลี้ยงเด็กปฐมวัย 19 ส.ค. 2560ครู2.2หมื่นไม่เสียสิทธิคูปองช้อปปิ้งคอร์ส 19 ส.ค. 2560‘คุรุสภา’ เล็งลดมาตรฐานผลิตครูเหลือ 4 ด้าน ถกเรียนครู 4 ปี 5 ปี 25 ส.ค.นี้ 19 ส.ค. 2560ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5117 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ส.ค. 2560จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอบพนักงานราชการ 32 อัตรา 18 ส.ค. 2560กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 39 อัตรา - รายงานตัว 28 ส.ค.2560

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ

usericon

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารในชีวิตประจำวัน      กลุ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ผู้วิจัย นางสาวกัญจนา วงษ์จารย์
ปีที่วิจัย     พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) และ 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 12 แผน เวลา 26 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 1 ฉบับ
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.47/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีค่าเท่ากับ 0.6875 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.75
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) นักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

แสดงให้เห็นว่าการใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนให้ใช้กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดทักษะที่จำเป็น คือ ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สนใจในการเรียนมากขึ้น กล้าแสดงออกและให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้webwiwgo 23 ก.ย. 2557 เวลา 00:24 น. 0 187
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^