LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2561โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร4-12ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา (สมัคร4-11ธ.ค.2561) 09 ธ.ค. 2561(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561"หมอธี "หวังพนักงานธุการศธ.ช่วยเป็นหูเป็นตา ปราบโกง - วางแนวทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตังแต่วันที่ 4-18 ธ.ค.2561 08 ธ.ค. 2561ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,680 อัตรา 08 ธ.ค. 2561"หมอธี"ปลื้มได้ครูธุรการเกือบ 3 หมื่นคน ฝากความหวังช่วยปราบโกง 08 ธ.ค. 2561การศึกษาไทยปัญหามากมายรอให้แก้ 07 ธ.ค. 2561กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 13 อัตรา - รายงานตัว 17 ธันวาคม 2561

การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดว

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์
เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก    ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
        โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ
    การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์
เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประทาย การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แนวคิดทฤษฏี การสนทนากลุ่มของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนประทาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประทาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการสอน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประทาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการสอน
(5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติค่าที (t- test)
ผลการวิจัยพบว่า
1.    ข้อมูลพื้นฐานสำหรับรูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของ
เดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรี เน้นทักษะกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ การส่งเสริมความสามารถที่ได้จากกระบวนการคิด ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.    รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริม
ทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจ 2) ลงมือกระทำ
3) นำไปใช้ 4) การประเมินผลและการส่งเสริม เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จำนวน 30 คน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
3.    ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับ
ทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะปฏิบัติหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากการใช้รูปแบบการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
sittiwan2017 28 ก.ค. 2560 เวลา 13:33 น. 0 215
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^