LASTEST NEWS

19 ก.ย. 2561ผลสอบครูผู้ช่วยล่าสุด สมัครเกือบ 2 แสน ผ่าน 5.8 หมื่น 19 ก.ย. 2561นักวิชาการ ชี้ ปัจจุบันครูเอกประถมศึกษาน้อยทำให้อาจขาดความรู้เฉพาะทาง 19 ก.ย. 2561โรงเรียนสันติวนา รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก 19 ก.ย. 2561กรณีประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน และผอ.จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการ 19 ก.ย. 2561ครูยอมรับไม่ทันระวัง ทำให้ตรวจการบ้านนักเรียนผิด 19 ก.ย. 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา 19-29ก.ย.2561 19 ก.ย. 2561รับสมัครครูหลายวิชาเอก หลายอัตรา...(มีที่พักให้) 19 ก.ย. 2561(Update) ด่วนที่สุด การให้ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 19 ก.ย. 2561โรงเรียนโนธินนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัคร 18-25กันยายน 2561 18 ก.ย. 2561เรียนจบครูมาทำไมรู้สึกเคว้งคว้าง

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

usericon


ชื่อเรื่อง    :    การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม                ร่วมมือแบบ STAD
ผู้วิจัย            :    สุดชดาวรรณ จำปาทอง
หน่วยงาน    :    โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


บทคัดย่อ

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ แบบ STAD เรื่อง เซต ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ แบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมมุติฐานของการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง เซต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.43 -0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 - 0.87 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95 3) แบบทดสอบย่อยประจำชุดการเรียน จำนวน 13 ฉบับ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวม ชุดการเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับคุณภาพดีมากในทุกด้าน
    2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E /E ) พบว่า เท่ากับ 84.54/80.52 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 75/75
    3. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6612 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.12
    4. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     
    5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38
    โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ
เหมะสม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^