LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2561ยอดสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.กรุงเทพมหานคร 4,278คน คอมพิวเตอร์ฮิตสุด 654คน 21 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา (สมัคร25ก.ค.-9ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา (สมัครบัดนี้-10ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561เปิดสัญญา “เงินกู้ ช.พ.ค.” ข้อไหนทำครูท้อแท้ 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

usericon


ชื่อเรื่อง    :    การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม                ร่วมมือแบบ STAD
ผู้วิจัย            :    สุดชดาวรรณ จำปาทอง
หน่วยงาน    :    โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


บทคัดย่อ

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ แบบ STAD เรื่อง เซต ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ แบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมมุติฐานของการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง เซต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.43 -0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 - 0.87 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95 3) แบบทดสอบย่อยประจำชุดการเรียน จำนวน 13 ฉบับ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวม ชุดการเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับคุณภาพดีมากในทุกด้าน
    2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E /E ) พบว่า เท่ากับ 84.54/80.52 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 75/75
    3. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6612 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.12
    4. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     
    5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38
    โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ
เหมะสม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^