LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน 21 ก.ย. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 220 อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สมัครออนไลน์) 20 ก.ย. 2561ข่าวดีได้เฮ!! สพฐ.เปิดสอบครูธุรการ 16,000 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องมีวุฒิครู 20 ก.ย. 2561กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้ 1 ล้านราย มีองค์กรนายจ้างถึง 1 แสนแห่ง 20 ก.ย. 2561เด็กรุ่นใหม่ยื่น 3 ข้อเสนอให้ศธ.แก้ไข 20 ก.ย. 2561ส่งงบฯหนังสือเรียนปี61ถึงสถานศึกษาแล้ว 20 ก.ย. 2561“หมอธี” สั่ง“สพฐ.”จัดการ “บิ๊กสพท.”ต่อต้านคำสั่ง“คสช.”

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ชื่อผู้วิจัย : นายอำนาจ แรงประโคน
ประเภทผลงานวิชาการ : ผลงานวิจัย
ปีที่วิจัย : 2559

บทคัดย่อ

    การจัดกิจกรรมทักษะการกีฬาฟุตบอลโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันความคิด ความก้าวหน้าของโลกได้เช่นเดียวกับการรับข่าวสารจากสื่อชนิดต่างๆ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจำนวน 10 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 42 คน เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชนิด แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24 - 0.69 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 ค่าระดับความยาก ( P ) ตั้งแต่ 0.38 – 0.78 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และการทดสอบสมมติฐานใช้ t- test (Dependent sample)

        ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
            1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.00/ 86.66 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนทั้ง 9 เรื่อง ได้คะแนนเฉลี่ย 706.52คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ ผลการทดสอบจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 /80 ที่ตั้งไว้
            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา มีค่าเท่ากับ 0.6557 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.57 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57
            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
            4. คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
        โดยสรุป แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้กระบวนการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี และครูผู้สอนควรนำแบบฝึกกีฬาฟุตบอลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความเสียสละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันควรสนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^