LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครนายก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตาก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

เผยแพร่ผลงาน ระดับปฐมวัย

usericon

ชื่อเรื่อง     การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี)
ผู้เขียน    นางสาวภคนันท์ อินนารี
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


บทคัดย่อ

    การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่มีผู้กล่าวว่า มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้นการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมและได้รับประสบการณ์ ทางคณิตศาสตร์ จะทำให้เด็กก้าวไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นสูง ๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. ดำเนินการทดลอง โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ระหว่างดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้ศึกษาจะทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและประเมินออกมาเป็นผลคะแนนในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์จำนวน 15 แผน 2. เมื่อผู้ศึกษาผู้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ครบทุกแผนแล้ว จึงทำการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ทักษะการสังเกต จำนวน 3 ข้อ ทักษะการเปรียบเทียบ จำนวน 3 ข้อ ทักษะการเรียงลำดับ จำนวน 4 ข้อ ทักษะการจัดหมวดหมู่ จำนวน 3 ข้อ ทักษะด้านการนับ จำนวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 16 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนน 16 คะแนน ผู้ศึกษาได้ดำเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ดังนี้ 1. นำคะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ระหว่างดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 60.00 ของ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2. นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 60.00 ของ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รูปแบบในการศึกษาจะใช้รูปแบบการวัด หลังการทดลองกลุ่มเดียว (One shot case study) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. หาคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้สูตร IOC 2. ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยวิธีการใช้ ดัชนี B ของBrennan 3. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยวิธีของ Lovett สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ย 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. ค่าร้อยละ (Percentage)
    ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 120.27 คิดเป็นร้อยละ 89.09 และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3. ผลการทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.11 คิดเป็นร้อยละ 94.07 และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^