เผยแพร่ผลงาน ระดับปฐมวัย
LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น

เผยแพร่ผลงาน ระดับปฐมวัย

usericon

ชื่อเรื่อง     การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี)
ผู้เขียน    นางสาวภคนันท์ อินนารี
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


บทคัดย่อ

    การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่มีผู้กล่าวว่า มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้นการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมและได้รับประสบการณ์ ทางคณิตศาสตร์ จะทำให้เด็กก้าวไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นสูง ๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. ดำเนินการทดลอง โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ระหว่างดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้ศึกษาจะทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและประเมินออกมาเป็นผลคะแนนในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์จำนวน 15 แผน 2. เมื่อผู้ศึกษาผู้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ครบทุกแผนแล้ว จึงทำการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ทักษะการสังเกต จำนวน 3 ข้อ ทักษะการเปรียบเทียบ จำนวน 3 ข้อ ทักษะการเรียงลำดับ จำนวน 4 ข้อ ทักษะการจัดหมวดหมู่ จำนวน 3 ข้อ ทักษะด้านการนับ จำนวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 16 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนน 16 คะแนน ผู้ศึกษาได้ดำเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ดังนี้ 1. นำคะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ระหว่างดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 60.00 ของ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2. นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 60.00 ของ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รูปแบบในการศึกษาจะใช้รูปแบบการวัด หลังการทดลองกลุ่มเดียว (One shot case study) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. หาคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้สูตร IOC 2. ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยวิธีการใช้ ดัชนี B ของBrennan 3. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยวิธีของ Lovett สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ย 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. ค่าร้อยละ (Percentage)
    ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) จำนวน 15 แผน ที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 120.27 คิดเป็นร้อยละ 89.09 และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3. ผลการทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.11 คิดเป็นร้อยละ 94.07 และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1(อายุ 3-4 ปี) สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^