LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2562โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัครบัดนี้-25ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562โรงเรียนปอวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23–27 กันยายน 2562  21 ก.ย. 2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา 21 ก.ย. 2562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 21 ก.ย. 2562ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 21 ก.ย. 2562กศจ.ปัตตานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ย.62 21 ก.ย. 2562สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 27 ก.ย.2562 21 ก.ย. 2562สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 21 ก.ย. 2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา 21 ก.ย. 2562สะเทือนวงการครู! "ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" แฉขบวนการตุ๋นสอบบรรจุครู-เรียกรับเงิน จ.สุรินทร์

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัด

usericon

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  จังหวัด
ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
ผู้ประเมิน สารัตน์ พวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ระยะเวลาการประเมินโครงการ        ปีการศึกษา 2556
[center][/center]บทคัดย่อ
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP MODEL) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตของโครงการ (Product) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 59 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน 26 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 291 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามxxxส่วนนักเรียนตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) รวมจำนวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    ผลการประเมิน พบว่า
1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation : C)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียน, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความสอดคล้องเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน, โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน ตามลำดับ
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation : I)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านบุคลากร, ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนของฝ่ายบริหาร, ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ตามลำดับ
     3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation : P)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา, ด้านการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด, ด้านการวางแผนการดำเนินงาน, ด้านการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องและเผยแพร่ผลการดำเนินการ ตามลำดับ
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P)
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผลการดำเนินการโครงการ ด้านผลผลิตตามโครงการโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และทุกด้านมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การพัฒนาการด้านจิต, การพัฒนาการด้านกาย, การพัฒนาการด้านศีล และการพัฒนาการด้านปัญญา ตามลำดับ

tulipwater 15 ก.ย. 2557 เวลา 09:36 น. 0 376
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^