LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2561ครูท่านไหน??? ที่กำลังมองหาหลักสูตร Online สำหรับหลักสูตรคูปองครู 24 เม.ย. 2561( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน อัตราเงินเดือน 28,500 บาท ++ 24 เม.ย. 2561โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สมัคร30เม.ย.-7พ.ค.61 24 เม.ย. 2561โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ด่วน! 24 เม.ย. 2561โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา สมัครบัดนี้-26เมษายน 2561 24 เม.ย. 2561เช็ครายชื่อ!! สถานพยาบาล1,316แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (เริ่มใช้4พ.ค61) 24 เม.ย. 2561สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร26เม.ย.-4พ.ค.61 24 เม.ย. 2561สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัคร24-30เม.ย.61 24 เม.ย. 2561โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา (สมัคร23-27เม.ย.2561) 24 เม.ย. 2561โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (สมัครออนไลน์)

แจกข้อสอบ พรบ.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

usericon

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

1. พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 บังคบใช้วันที่
ก. 16 พฤศจิกายน 2542
ข. 17 พฤษภาคม 2542
ค. 18 พฤศจิกายน 2542
ง. 19 พฤษภาคม 2542

2. พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บังคบใช้วันที่
ก. 9 มกราคม 2549
ข. 9 มกราคม 2550
ค. 19 มกราคม 2550
ง. 18 พฤษภาคม 2542

3..คณะกรรมการ. ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 2542 หมายความว่า
ก. คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 2542
ก. นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คน
ก. 24 คน
ข. 30 คน
ค. 36 คน
ง.42 คน

6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ปลัดการทรวงพาณิชย์
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 5 คน
ง.ขึ้นอยู่กับจำนวน อบต. ทั่วประเทศ

9. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 5 คน
ง. ขึ้นอยู่กับจำนวน อบต. ทั่วประเทศ

10. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. นายกรัฐมนตรี
ข.คณะกรรมการ ก.พ.
ค.ปลัดการทรวงมหาดไทย
ง. ก.พ.ร.

11. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ก. 8 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 14 คน

12. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. หัวหน้า สกถ.
ง. บุคคลซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง

13. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนปัจจุบัน (2551)
ก. นายสมัคร สุนทรเวช
ข. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ค. นายศิวะ แสงมณี
ค. รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร

14. บุคคลใดสามารถเป็นผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก. อาจารย์ผู้สอนในสภาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ข. ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมือง
ค. ผู้ที่เป็นข้าราชการ
ง. บุคคลที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

15. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ตำกว่ากี่ปี
ก. 30 ปี
ข. 35 ปี
ค. 40 ปี
ง. 45 ปี

16. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4 ปี วาระเดียว
ข. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ
ค. 6 ปี วาระเดียว
ง.3 ปี วาระเดียว

17. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก
ก. การเลือกตั้ง
ข. การแต่งตั้ง
ค. การสรรหา
ง. การคัดเลือก

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
ข. ปรับปรุงxxxส่วนภาษีอากรและรายได้
ค. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
ง. กำหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ

19. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/article/102
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^