LASTEST NEWS

07 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 07 ส.ค. 2563กศจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.กำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 07 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 07 ส.ค. 2563กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563

Best Practice "คอมพิวเตอร์น่ารู้ สู่ยุค ICT"

usericon

Best Practice
แบบสรุปผลงานนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน (Best Practice)

ชื่อผลงาน          คอมพิวเตอร์น่ารู้ สู่ยุค ICT
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางสาวปัทมา ยาวงษ์
ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่ายาง
สังกัด            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โทรศัพท์มือถือ        081-4763749     e-mail:    yawong_pattama@hotmail.com
**************************************

1. ความสำคัญของนวัตกรรม
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
        ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงแต่จะทำให้คอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้น แต่ยังมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ เข้ามาสู่ระบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงทำให้ความรู้ต่างๆ มีความยึดหยุ่นต่อการค้นคว้ามาใช้งานง่ายและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลในยุคปัจจุบันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์สำหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อาจจัดเป็นลักษณะ บทเรียน หน่วยการเรียนหรือโปรแกรมการเรียน ซึ่งลักษณะของสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะเป็นเฟรมหรือกรอบเรียงลำดับไปเรื่อยๆ มีการสร้างการเคลื่อนไหวของภาพ เป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอโดยใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนในห้องเรียน และหากประกอบกับการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีเอกสารประกอบการเรียนที่อธิบายอย่างละเอียด มีตัวอย่างประกอบแบบแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
        ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงประโยชน์และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้ครูได้สร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ด้าน ICT นอกเหนือจากการสอนแบบเดิม ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านทักษะและการเรียนรู้ที่อย่างถาวรและยั่งยืน
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
        เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในฐานะที่เป็นผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนวัดท่ายางนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างเนื้อหาบทเรียนต่างๆ โดยออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน ซึ่ง ทิศนา แขมณี (2553 : 95) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทต่างไปจากเดิม จากการเป็นผู้การถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้ คือ การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปจาก “instruction” ไปเป็น “construction” คือ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู้”ไปเป็น “การให้ผู้เรียนสร้างความรู้” บทบาทของครูก็คือ จะต้องทำหน้าที่สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย
        ผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการเรียนการเรียนการสอน จึงผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่ายาง เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน สามารถสร้างความสนใจ แรงดึงดูดในการเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    2.1 จุดประสงค์:
    1) เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
    2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 เป้าหมาย:
    1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
    3.1 การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    ศึกษาแนวคิดการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ บัณฑิต พฤฒเศรณี (2551: 16-17) และนำมาประยุกต์ในการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามขั้นตอน ดังนี้
        - การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาสร้าง ประกอบด้วย หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด ลักษณะการเรียนการสอนการสอน ทฤษฎี เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อมูล การนำเสนอ เช่น เอกสารรูปภาพ ตาราง กราฟ เสียง วิดีโอ และอื่น ๆ ที่เคยใช้สอนในห้องเรียนหรือการนำเสนอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักการ โดยเนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะเป็นทฤษฎีตายตัว นอกจากจะมีการคิดค้นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแทนที่ทฤษฎีเก่าต้องเปลี่ยนเนื้อหาตามโดยต้นฉบับสื่อยังอยู่ก็สามารถแก้ไขสื่อชิ้นงานได้ การสอนปฏิบัติ เนื้อหาส่วนนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติที่ให้เกิดความคิด ความเข้าใจ ทักษะ หรือการสร้างเหตุการณ์สมมติฐาน การออกแบบกิจกรรมบทเรียน การสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในห้อง รวมถึงการสร้างวัตถุการเรียนรู้ ไปสอนในส่วนเนื้อหาที่เข้าใจยาก
        - องค์ประกอบของสื่อที่นำมาใช้ ความสำคัญขององค์ประกอบที่นำมาสร้างชิ้นงานนั้น ต้องคำนึงถึงวิธีการนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
            - รวบรวมข้อมูลสำหรับการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีการกำหนดเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา ได้แก่ รู้จักคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การเปิด ปิด คอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ การใช้แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ประมวลผลและแสดงผล ข้อควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
        - สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งแต่ละเรื่องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง เนื้อหา กิจกรรม เป็นต้น
    นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งจะดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
    3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม
        การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้ศึกษาได้ดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้
             1) ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู้โดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทบาทของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนใน การจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
             2) ก่อนดำเนินงานตามกิจกรรม นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre – test) เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วบันทึกผลการทดลองเป็นคะแนนสอบก่อนเรียน
             3) คะแนนการระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามลำดับและทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และนำผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง เป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน
             4) เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้ศึกษาได้ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อและให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
             5) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและแบบสอบถามความพึงพอใจ นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
    3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
        จากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามการดำเนินงานตามกิจกรรม พบว่า ส่งผลให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ เป็นการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ดังนี้
        1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถบอกถึงความเป็นมา อุปกรณ์พื้นฐาน อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงประโยชน์และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่จะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเรียนในระดับที่สูงขึ้น
    3.4 การใช้ทรัพยากร
        ในการดำเนินการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในครั้งนี้ ได้คำนึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการจัดทำใบกิจกรรม ใบงานให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้พร้อมกันผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ การทำกิจกรรมในบางครั้งให้นักเรียนบันทึกและทำลงในสมุด โดยครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะให้กับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ครูสร้างขึ้นไปศึกษาด้วยตนเองโดยนำสื่อดังกล่าวบันทึกลงซีดีให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร อีกทั้งนักเรียนได้มีการพัฒนาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้อีกด้วย    

4. ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
    4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
        1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.25 และ 68.22 และมีประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 85.27/84.17 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า คะแนนหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69) ด้านเนื้อหาของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.33) ด้านตัวอักษรและสีของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) และด้านประโยชน์ในการเรียนรู้ของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.49)
    4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
        1) นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย
        2) ครูมีความสามารถในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของผู้เรียน
    4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
         1) ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นการมุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการศึกษา การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
        2) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. ปัจจัยความสำเร็จ
    ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการ ได้แก่
         1) ผู้บริหารโรงเรียนวัดท่ายาง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง มีการให้การแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
        2) ได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการช่วยดูแลปรับปรุงแก้ไขสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
        3) ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ในการจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อนำมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
        4) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การร่วมคิด ร่วมทำ อย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนการสอนและนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน จนนำไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนของผู้เรียน

6. บทเรียนที่ได้รับ
    1) ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้สามารถพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลกระทั่งประสบความสำเร็จ
    2) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยพัฒนาให้นักเรียนให้สามารถศึกษาเนื้อหา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนและสามารถทำให้นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
    3) ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนในเรื่องอื่น ๆ
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
    7.1 การเผยแพร่
        จากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์และเป็นผู้สร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในการจัดทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานไปยังโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว สามารถสรุปภาพรวมของการแสดงความคิดเห็นของโรงเรียนต่างๆ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ระดับช่วงวัยของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
14 ก.ย. 2557 เวลา 11:18 น. 0 3,186
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^