LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2562ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบท้องถิ่น 2562 (รอยืนยันประกาศอีกครั้ง 22 เม.ย.62) 18 เม.ย. 2562ประกาศแล้ว! ผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก และ ข ปี 2562 (ผลสอบครูกทม. ครั้งที่ 1/2561) 18 เม.ย. 2562ปักหมุดรอที่นี่!! ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2562 (ครั้งที่1/2561) 18 เม.ย. 2562สิ้นสุดการรอคอย! ของจริง เปิดสอบท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ 8,579 อัตรา สมัคร 9-31พ.ค.62 18 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา 18 เม.ย. 2562โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 22-29 เม.ย.62 18 เม.ย. 2562โรงเรียนควรจะถูกยุบหรืออยู่ต่อ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนเรียนร่วม 18 เม.ย. 2562สมศ.ร่วม13สถาบันผลิตครูตั้งศูนย์พี่เลี้ยงประเมินคุณภาพรอบ4 18 เม.ย. 2562โรงเรียนเวียงเทพวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 17 – 22 เมษายน 2562 18 เม.ย. 2562อาชีวะมั่นใจเปิดทางจบสาขาวิชาชีพเป็นครูได้ไม่ต้องมีใบอนุญาตฯ ไม่กระทบคนเรียนครูโดยตรง

เจาะลึกข้อสอบ เก็งข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน

usericon

เจาะลึกข้อสอบ เก็งข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน
เก็งข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง

1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ค. 3 เมษายน พ.ศ. 2535
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2535 ง. 4 เมษายน พ.ศ. 2535
ตอบ ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535
2. “ทางหลวง” หมายความว่า
ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน
ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย
ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ เรียกว่า
ก. ทางขนาน ค. ทางจราจร
ข. ไหล่ทาง ง. ทางเท้า
ตอบ ค. ทางจราจร
4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง เรียกว่า
ก. ทางขนาน ค. ทางจราจร
ข. ไหล่ทาง ง. ทางเท้า
ตอบ ข.ไหล่ทาง
5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง.ถูกทั้ง ก และ ข
6. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา ค. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา
ข. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา ง. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา
ตอบ ก.4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา
7. ทางหลวงมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท ค. 5 ประเภท
ข. 4 ประเภท ง. 6 ประเภท
ตอบ ค. 5 ประเภท
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง
ก. ทางหลวงแผ่นดิน ค.ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงประเทศ ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงประเทศ
มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน
(๓) ทางหลวงชนบท
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น
(๕) ทางหลวงสัมปทาน
9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงแผ่นดิน ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ก.ทางหลวงพิเศษ
10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงแผ่นดิน ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงแผ่นดิน
11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงท้องถิ่น ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ทางหลวงท้องถิ่น
12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
คือทางหลวงประเภทใด
ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงท้องถิ่น ง. ทางหลวงชนบท
ตอบ ง. ทางหลวงชนบท
13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
ก. นายอำเภอ ค. อธิบดีกรมทางหลวง
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตอบ ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ใหม่
- แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใหม่
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง ใหม่
- แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ใหม่
- แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ใหม่
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานบริการ
พนักงานธุรการ
พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร
พนักงานเครื่องกล
พนักงานโยธา
พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
13 ก.ย. 2557 เวลา 02:11 น. 0 508
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^