LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชุมพร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

((FREE))แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

usericon

((FREE))แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
#แจกฟรี #แนวข้อสอบราชการ #ทุกหน่วยงาน

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. http://www.dsdw.co.th
ข. http://www.dsdw.go.th
ค. http:// www.bsd.dsdw.in.th
ง. http:// www.bsd.dsdw.go.th

2. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. กพส.
ข. กสก.
ค. พส.
ง. กส.

3. สพส. คือ
ก. สำนักบริหารกลาง
ข. สำนักบริการสวัสดิการสังคม
ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
ง. สำนักพัฒนาสังคม

4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. Metropoutan Waterwork Authority
ข. Department of Labour Protection and Welfare
ค. Department of Development Social and Welfare
ง. Department of Social Development and Welfare

5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข. เป็นองค์กรหลักใการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ค. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ง. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

6. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน
ค. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
ง. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

7. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ข. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ค. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์
ค. การส่งเสริมสนับสนุนห้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด
ข. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่
ค. จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การห้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ก. แก้ไปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ข. เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ค. ถูกทั้ง ก และ ค
ง. ไม่มีข้อถูก

11. ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. มิติเชิงประเด็น
ข. มิติเชิงพื้นที่
ค. มิติกลุ่มเป้าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

12. มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ
ก. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
ง. 6 ข้อ

13. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ค. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ง. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300

14. มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ
ก. 5 ข้อ
ข. 6 ข้อ
ค. 7 ข้อ
ง. 8 ข้อ

15. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่
ก. สถานีสวัสดิการ
ข. ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ง. พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model)

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/228
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^