LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครนายก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตาก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผู้รายงาน    : นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
ปีที่รายงาน    : 2558

บทคัดย่อ

การรายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การรายงานโครงการในครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านสันป่าเปา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9588 และ 0.9294 สถิติที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด
    ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.38, S.D. = 0.42) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.27, S.D. = 0.45) ตามลำดับ ลำดับสุดท้าย คือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.14, S.D. = 0.45)
2. ผลความพึงพอใจในโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.57, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.49, S.D. = 0.30) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.47, S.D. = 0.28) ตามลำดับ ลำดับสุดท้ายคือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.45, S.D. = 0.32)
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สรุปความเห็นได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูยังไม่มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรผลิต/จัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และควรวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไม่ค่อยจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะโดยมากจะเน้นเรื่องความอดทนและสามัคคี
เป็นหลักไม่มีเรื่องการดำเนินชีวิตที่พอเพียงมาเกี่ยวข้องมากนัก
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนไม่ค่อยนำบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ ข้อเสนอแนะคือ ควรสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรโดยการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

tewarit 04 ก.ค. 2560 เวลา 10:33 น. 0 218
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^