เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผู้รายงาน    : นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
ปีที่รายงาน    : 2558

บทคัดย่อ

การรายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การรายงานโครงการในครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านสันป่าเปา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9588 และ 0.9294 สถิติที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด
    ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.38, S.D. = 0.42) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.27, S.D. = 0.45) ตามลำดับ ลำดับสุดท้าย คือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.14, S.D. = 0.45)
2. ผลความพึงพอใจในโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.57, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.49, S.D. = 0.30) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.47, S.D. = 0.28) ตามลำดับ ลำดับสุดท้ายคือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.45, S.D. = 0.32)
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สรุปความเห็นได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูยังไม่มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรผลิต/จัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และควรวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไม่ค่อยจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะโดยมากจะเน้นเรื่องความอดทนและสามัคคี
เป็นหลักไม่มีเรื่องการดำเนินชีวิตที่พอเพียงมาเกี่ยวข้องมากนัก
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนไม่ค่อยนำบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ ข้อเสนอแนะคือ ควรสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรโดยการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

tewarit 04 ก.ค. 2560 เวลา 10:33 น. 0 149
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^