LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2563เช็กตำแหน่งว่าง! เปิดสอบท้องถิ่น ปี'63 "สายงานบริหาร" กว่า 8,000 อัตรา  15 ส.ค. 2563น้อง ๆ ธุรการเตรียมตัวให้พร้อม เปิดสอบบรรจุข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ 38 ค.(2) วันที่รอคอยมาถึงแล้ว 15 ส.ค. 2563ป.ตรีอื่น จะเลือกเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองเพื่อให้ได้สิทธิสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรใดนั้น 15 ส.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-27 ส.ค.2563 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563

การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริ

usericon

ชื่อผลงาน             การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ชื่อผู้วิจัย             นางกัลยาณัฏฐ์ รัตนสิงห์
สังกัด             โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (2) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 (3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อต่อการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ สมาชิกยุวกาชาด จำนวน 30 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เอกสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุม ยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2555 ที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล กลุ่มเล็ก และภาคสนาม จำนวนทั้งสิ้น 42 คนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นสมาชิกชุมนุมยุวกาชาดระดับ 4 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แหล่งข้อมูลที่ใช้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6) ปีการศึกษา 2556ที่เป็นสมาชิกชุมนุมยุวกาชาดระดับ 4 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)และ ผู้นำยุวกาชาดจำนวน 21 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1)แบบบันทึกสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม (2)แบบประเมินความเหมาะสมชุดกิจกรรม (3)ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (4) แบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 50 ข้อ(5) แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกยุวกาชาดตามความคิดเห็นของผู้นำยุวกาชาด (6)แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาดและผู้นำยุวกาชาดที่มีต่อการปฏิบัติโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
    (1) สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6พบว่า ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การโกหกหลอกลวง การละเมิดโดยซ่อนเร้นหรือจงใจ การปิดบังเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การลักขโมย การฉกฉวยโอกาสในแบบที่ไม่ชอบธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเอาเปรียบเพื่อนในห้องเรียน ความเห็นแก่ตัว การไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานและการละเลยความรับผิดชอบในการงานของตนเอง มีพฤติกรรมก้าวก่ายแทรกแซง ไม่ทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน แต่งกายผิดระเบียบ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมาย ไม่ยอมรับความผิด ยืมของเพื่อนแล้วไม่คืน ขโมยของเพื่อนและบุคคลอื่น ลอกการบ้าน กลั่นแกล้งเพื่อนที่อ่อนแอกว่า ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขี้เกียจ ไม่รู้จักการอดออม ขัดคำสั่งสอนของครูและพ่อแม่ ไม่ช่วยเหลืองานบ้านและโรงเรียน ใช้เงินซื้อสิ่งของเกินความจำเป็น ขาดความสนใจใฝ่รู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีน้ำใจ หลีกเลี่ยงการบริจาคทรัพย์ และเวลาเพื่อส่วนรวม หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
    (2) ผลการสร้างชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.24 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.94/93.17ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

    (3) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 พบว่า
     (3.1) คะแนนคุณธรรมและจริยธรรมหลังใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ย ()= 186.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () = 6.77 คะแนนคุณธรรมและจริยธรรมก่อนใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ย ()= 141.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() = 8.46 นั่นคือการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ส่งผลให้สมาชิกยุวกาชาดมีคุณธรรม จริยธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
     (3.2) ผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของสมาชิกยุวกาชาดตามความคิดเห็นของผู้นำยุวกาชาด โดยภาพรวมทั้ง 4 ชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม 975 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย () = 857.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () = 32.02 คิดเป็นร้อยละ 87.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณารายชุดกิจกรรมพบว่าทุกชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80
    (4) ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกยุวกาชาดที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.74, = 0.51) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้นำยุวกาชาดที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.86, = 0.35) เช่นเดียวกัน
firry01 10 ก.ย. 2557 เวลา 18:35 น. 0 461
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^