LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2560สำหรับ ป.ตรี วท.บ. และ วศ.บ. ที่อยากเป็นครู จบแล้วบรรจุในคุณวุฒิป.โท 19 ม.ค. 2560สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 19 ม.ค. 2560รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 116 19 ม.ค. 2560นายกฯ สั่งลุย!! ‘บิ๊กตู่’ สั่งผู้บริหาร ศธ.ลุยปฏิรูปการศึกษาทันที ไม่ต้องรอทำแผนเสร็จ 19 ม.ค. 2560ศธ.เล็งผุดมาตรฐานวิชาชีพครูไทย อ้างอิงแม่พิมพ์อาเซียน ‘หมอธี’ เล็งปรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ 19 ม.ค. 2560เล็งเลื่อนปิดเทอม-โอเน็ต!! ‘หมอธี’ ตรวจน้ำท่วมใต้ เผย ร.ร.สุราษฎร์เสียหายกว่า 100 ล. 19 ม.ค. 2560สอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ปี 2560 ต้องอ่านอะไรบ้าง 19 ม.ค. 2560เดินหน้าเกลี่ยอัตราใน ศธ. แต่งตั้ง ศธภ.-รอง ศธภ 19 ม.ค. 2560"บิ๊กตู่"จี้รุกปฏิรูปศึกษาก่อนแผนเสร็จ สกศ.ปรับเพิ่มเป็น 20 ปี-ลดเหลือ 7 ยุทธศาสตร์ 19 ม.ค. 2560จ่ายเงิน สพฐ. 1.5 หมื่นล้าน ผ่านอี-เพย์เมนต์ลอตแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่า
หะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
    นางวิภา โต๊ะเหม        
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประสานสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 จำนวน 636 คน และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2540: 40) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 242 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
    ผลการวิจัย พบว่า
1.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่า หะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงมา คือด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ
     เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูของโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหาร เสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
    2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพดังนี้
    2.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ เพศชายและเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพอาชีพ พนักงานองค์กรเอกชน/รับจ้าง /ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบด้านที่แตกต่างคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ ไม่พบความแตกต่าง
    3.ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
    3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ทางโรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น จัดหลักสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ควรจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบควรมีการปรับปรุง ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคสมัย
    3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ครูควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จัดหาบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ ครูมีการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี ควรมีการจัดอบรมบุคลการสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมกำลังใจหรือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้รับทราบ
    3.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนจัดสวัสดิการตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพให้ทันแจกนักเรียนตอนเปิดภาคเรียน จัดสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมที่ขาดแคลนและขัดสนมาก การจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และ โรงเรียนร่วมกับชุมชนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนปีละ 1ครั้ง
    3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตที่ดีเมื่ออยู่ในโรงเรียน ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
bunjerd102 09 ก.ย. 2557 เวลา 14:46 น. 0 107
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^