LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2561โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา (สมัคร25-26เม.ย.61) 23 เม.ย. 2561โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (สมัครบัดนี้-25เม.ย.2561) 22 เม.ย. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร20-25เม.ย.61 22 เม.ย. 2561โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รับสมัครครูและพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 12 อัตรา สมัคร23 – 25 เมษายน 2561 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครหัวหน้างานวิชาการ 3 อัตรา 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ รับสมัครครู 6 อัตรา สมัครบัดนี้-4พ.ค.61 22 เม.ย. 2561สพป.พัทลุง 2 เรียก ‘7 ครูผู้ช่วย’ รายงานตัว 22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 9 ราย 22 เม.ย. 2561กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว695อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 เม.ย. - 7 พ.ค.นี้

แจกแนวข้อสอบ พรบ. แร่ พ.ศ.2510

usericon

แนวข้อสอบ พรบ. แร่ พ.ศ.2510

1. พรบ. แร่ พ.ศ.2510 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 30 ธันวาคม 2510
ข. 31 ธันวาคม 2510
ค. 26 ธันวาคม 2510
ง. 27 ธันวาคม 2510
ตอบ ข. 31 ธันวาคม 2510

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2510/129/1พ/31 ธันวาคม 2510]

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “แร่”
ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ข. แร่ต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้
ค. แร่รวมถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
แร่ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก โลหกรรม

3. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด คืออะไร
ก. สำรวจแร่
ข. ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน
ค. ทำเหมือง
ง. ขุดหาแร่รายย่อย
ตอบ ก. สำรวจแร่
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
สำรวจแร่ หมายความว่า การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด

4. ข้อใดไม่ใช่การขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน
ก. การกระทำแก่พื้นที่บกเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน
ข. การกระทำแก่พื้นที่ทางน้ำเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน
ค. การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำเกลือใต้ดิน แต่ไม่รวมถึงการทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

5. ใครเป็นผู้ประกาศเขตอำนาจเหมืองแร่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ง. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ตอบ ง. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
เขตควบคุมแร่ หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่

6. ข้อใดคืออาชญาบัตรสำรวจแร่
ก. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น
ค. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองก่อนได้
ง. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
ตอบ ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
อาชญาบัตรสำรวจแร่ หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

7. ข้อใดคือ ตะกรัน
ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม
ข. เปลือกดิน
ค. ทราย กรวด
ง. หินที่เกิดจากการทำเหมือง
ตอบ ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ตะกรัน หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบ โลหกรรม

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด
ก. ต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน อำเภอเดียวกัน และจังหวัดเดียวกัน
ข. ต้องเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน
ค. ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน อำเภอเดียวกัน และจังหวัดเดียวกัน
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน อำเภอเดียวกัน และจังหวัดเดียวกัน
มาตรา 5 การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอโดยจะให้มีเขตอำนาจตลอดเขตใด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง
ในการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกำหนดให้ตำบล หรืออำเภอใดรวมอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ให้กระทำได้โดยมิต้องคำนึงว่าตำบลหรืออำเภอนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม่

9. คุณสมบัติของผู้ขอ หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใด
ก. กฎหมายใบอนุญาต
ข. กฎกระทรวง
ค. กฎอธิบดีทรัพยากรธรณี
ง. กฎรัฐมนตรี
ตอบ ข. กฎกระทรวง
มาตรา 6 วรรคสอง
คุณสมบัติของผู้ขอ หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

10. ในมาตรา 4 พรบ.แร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามใด
ก. สถานที่ฝากแร่
ข. มีแร่ไว้ในครอบครอง, เรือขุดหาแร่ , เขตควบคุมแร่ และ ผู้อำนวยการ
ค. แร่ และ ทำเหมือง
ง. น้ำเกลือใต้ดิน
ตอบ ก. สถานที่ฝากแร่

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/25
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^