LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  18 มิ.ย. 2562กศจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562ส่งครู 4 แสนคนเยี่ยมบ้านดึง นร.ยากจนกลับสู่ห้องเรียน ตั้งเป้าปี 62 ช่วยได้ไม่น้อยกว่า 8 แสนคน 18 มิ.ย. 2562สพฐ.เปิดปฏิทินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สมัคร 2-8 ส.ค.ขึ้นบัญชี 1 ปี 17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม

usericon

การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ    
ผู้วิจัย นางสาวปาริชาติ วงศ์สง่า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา    โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์    2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา และความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 2) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบการจัดกิจกรรม แบบกลุ่มร่วมมือ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 49 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 28 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.68 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 - 17 มกราคม 2556 และแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index)


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม การจัดสภาพการจัดการเรียน
การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความต้องการในการจัด การเรียนการสอนอยู่ ในระดับมาก และผู้เรียนมีสภาพการเรียนที่พัฒนาทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับน้อย แต่ความต้องการการเรียนที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมาก
2. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.52/88.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 0.7761 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า และมีความรู้ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 77.61
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมืออยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
innova 08 ก.ย. 2557 เวลา 14:55 น. 0 265
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^