LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2561กศน.ปัตตานี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัคร23-31 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561ถก แก้กฎหมาย ก.ค.ศ.โละงานบริหารบุคคลให้ต้นสังกัด 16 ก.ค. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 19 อัตรา วุฒิม.3, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา, ป.ตรี, ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ 23-31ก.ค.61 15 ก.ค. 2561องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.ร.ร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน 15 ก.ค. 2561กรมจเรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 15 ก.ค. 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 73 อัตรา 15 ก.ค. 2561แก้เกณฑ์เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา 15 ก.ค. 2561สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครสอบธุรการโรงเรียน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท 14 ก.ค. 2561สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 14 ก.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดชนิดของคำ ประกอบเทคนิค STAD

usericon

เรื่องที่ศึกษา    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบ
ความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา     นางสาวอำภา ปวงขุนทด
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ปีที่พิมพ์        2559

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด
ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้ แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้ แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    การศึกษาครั้งนี้ได้ทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pre-test – Post-test Design)
    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มี 2 ชนิด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
8 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 พยางค์ คำ และการใช้คำ เรื่องที่ 2 คำนาม เรื่องที่ 3 คำสรรพนาม เรื่องที่ 4 คำกริยา เรื่องที่ 5 คำวิเศษณ์ เรื่องที่ 6 คำบุพบท เรื่องที่ 7 คำสันธาน เรื่องที่ 8 คำอุทาน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน รวม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ
    สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ร้อยละ
    ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
        1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.98/83.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ
ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7056 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.56
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 17.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.45 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 15.70 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.40 จึงสรุปว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.51)
kplangklang 17 มิ.ย. 2560 เวลา 16:48 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^