LASTEST NEWS

14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 14 ธ.ค. 2561แชร์วนไป !!! คัดตำแหน่งงานราชการ 3,539 อัตรา ที่กำลังเปิดรับสมัคร สมัครบัดนี้-ม.ค.2562 13 ธ.ค. 2561(วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 165 อัตรา ) กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ 13 ธ.ค. 2561"หมอธี"สั่ง สมศ.ลุยประเมินรอบสี่ 13 ธ.ค. 2561สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา สมัคร19-25 ธ.ค.2561 13 ธ.ค. 2561วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท กศน.หนองคาย รับพนักงานราชการ 3 อัตรา

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดชนิดของคำ ประกอบเทคนิค STAD

usericon

เรื่องที่ศึกษา    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบ
ความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา     นางสาวอำภา ปวงขุนทด
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ปีที่พิมพ์        2559

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด
ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้ แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้ แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD)
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    การศึกษาครั้งนี้ได้ทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pre-test – Post-test Design)
    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มี 2 ชนิด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
8 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 พยางค์ คำ และการใช้คำ เรื่องที่ 2 คำนาม เรื่องที่ 3 คำสรรพนาม เรื่องที่ 4 คำกริยา เรื่องที่ 5 คำวิเศษณ์ เรื่องที่ 6 คำบุพบท เรื่องที่ 7 คำสันธาน เรื่องที่ 8 คำอุทาน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน รวม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ
    สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ร้อยละ
    ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
        1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.98/83.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ
ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7056 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.56
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 17.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.45 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 15.70 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.40 จึงสรุปว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชนิดของคำ ประกอบเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.51)
kplangklang 17 มิ.ย. 2560 เวลา 16:48 น. 0 96
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^