การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es

usericon

การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
ทัศนีย์ กรวยสวัสดิ์. (2557). การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ : นครราชสีมา.

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา 3) ศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาชีววิทยา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ของโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (4) แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ One Group Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทีแบบไม่อิสระ ( t – test dependent )
ผลการวิจัยพบว่า
    1. ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.28 / 86.44 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    3. ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และพบว่านักเรียนมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีทักษะทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 เนื่องจากชุดการเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีรูปแบบที่น่าสนใจ และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้น
sudthapa 04 ก.ย. 2557 เวลา 16:03 น. 0 168
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^