ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย

usericon

ชื่อเรื่อง แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางศิริอร ชัยภูมิ

บทคัดย่อ

    ผู้รายงานได้พัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ การเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจำนวน 6 ห้องเรียน รวมเป็นนักเรียนทั้งสิ้น 261 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 43 คน เครื่องมือ ที่ใช้คือ แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการศึกษามีดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 85.59/79.30
    2. หลังการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งอยู่เกณฑ์ระดับมากที่สุด
mollruedee 31 ส.ค. 2557 เวลา 17:01 น. 0 498
usericon

ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
[blockquote] อ้างถึง ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย[hr]ชื่อเรื่อง แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางศิริอร ชัยภูมิ

บทคัดย่อ

    ผู้รายงานได้พัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ การเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจำนวน 6 ห้องเรียน รวมเป็นนักเรียนทั้งสิ้น 261 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 43 คน เครื่องมือ ที่ใช้คือ แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการศึกษามีดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 85.59/79.30
    2. หลังการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการเรียนรู้เครือข่ายคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งอยู่เกณฑ์ระดับมากที่สุด
[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #1 mollruedee 16 ต.ค. 2557 เวลา 13:04 น. 125.26.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^