LASTEST NEWS

23 ม.ค. 2562กศจ.อ่างทอง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.หนองคาย ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สระบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สระแก้ว ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.สตูล ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

ล่าสุดเปิดสอบกรมป่าไม้ พนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 197

usericon


Date: พฤษภาคม 6, 2017Author: จำหน่ายแนวข้อสอบ 0 ความเห็น    — แก้ไข

เปิดสอบ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 197 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.กลุ่มงานบริการ

(1)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาการบัญชี

(2)เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาวิชาการบัญชี

(3)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(4)เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(5)เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(6)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

(7)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(8)ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(9)เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

2.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(1)เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(2)นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

(3)เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(4)ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาช่างเขียนแผนที่ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม

(5)ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

(6)พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

(7)พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)
3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวนศาสตร์

(2)นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(3)นิติกร จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

(4)บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(5)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(6)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันการรับสมัครสอบเข้า กรมป่าไม้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้ https://forest.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมป่าไม้
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบมาอย่างดี ###
### อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###

ติตามช่องทางแนวข้อสอบราชการและรัฐวิสาหกิจได้ที่นี้ https://plus.google.com/collection/kon_FE
รวมเฉลยแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน https://plus.google.com/communities/117977020331340335160
ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่นี้ https://www.facebook.com/wordpress6552
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่ http://www.wordpress6552.wordpress.com/
งานราชการ http://www.suphakronshop.com/

——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2 ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-
สนใจสอบถามแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
ไลน์ @ : @zlx6064g (อย่าลืมใส่@น่ะครับ)
email:ebooksob999@gmail.com

ebooksob 08 พ.ค. 2560 เวลา 05:19 น. 0 303
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^