LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

usericon

ผู้รายงาน    นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สถานศึกษา    โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาประเมินโครงการ    ปีการศึกษา 2555 (16 พฤษภาคม 2555-31 มีนาคม 2556)

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
    1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศการดำเนินงานและการประสานงาน
ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ
    2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ
    3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือ
จุดแข็งของกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
การวางแผนกำหนดจุดพัฒนา การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่
         4.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียน
การสอน
         4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน

         4.3 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อในการเรียนการสอน
    5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
    การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ดำเนินการ
ในปีการศึกษา 2555 โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 18 คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 8 คน ครูที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ จำนวน 156 คน นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 3,438 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 3,438 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบประเมิน จำนวน 7 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และตาราง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นำเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ มี 3 ประเภท ดังนี้
         ประเภทที่ 1 เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้
         ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ใช้ประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสม ระหว่างหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศในการดำเนินงาน และการประสานงานที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ จำนวน 7 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
             ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ใช้ประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 9 รายการ
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82
     ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการของโครงการ ใช้ประเมินเพื่อศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา การวางแผนกำหนดจุดพัฒนา ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71
         ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการ ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
     ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อในการเรียน
การสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92
     ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84
     ฉบับที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89
    ประเภทที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2554
กับปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ 8 รายการ
         ประเภทที่ 3 แบบบันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบบันทึกรายการเกี่ยวกับ ผลกระทบของโครงการต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

ผลการประเมินโครงการ
          1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในด้านความสอดคล้องระหว่าง
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศในการดำเนินงาน และการประสานงานที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอ
ของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลและครูที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ทุกรายการมีความเหมาะสมหรือความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
และครูที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
     4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก
     4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 กับปีการศึกษา 2555 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และเมื่อเฉลี่ยรวมเป็น
รายปีการศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2554 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.78
     4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของ
นักเรียน ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ
โรงเรียนถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาคนและ
เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นผลสำเร็จของโครงการจึงส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
ได้รับการยกย่อง เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของชุมชนและสังคม
27 ส.ค. 2557 เวลา 23:56 น. 0 1,895
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^