LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2563แชร์ให้เด็กๆ กันนะครับ รวมข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-2561 พร้อมเฉลย ชั้นป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย 22 ม.ค. 2563สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2563 22 ม.ค. 2563สพฐ. มีหนังสือแจ้งเรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา - รายงานตัว 29 มกราคม 2563 22 ม.ค. 2563สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัคร 29 ม.ค.- 6 ก.พ. 2563 22 ม.ค. 2563สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 24-30 มกราคม 2563  22 ม.ค. 2563สพป.นครราชสีมา เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 27-31 มกราคม 2563  22 ม.ค. 2563คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร 22 ม.ค. 2563ด่วน!!! กศจ.กทม. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 230 อัตรา - รายงานตัว 31 ม.ค.2563 21 ม.ค. 2563สพม.16 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาท 21 ม.ค. 2563กทม.สั่งปิด 437 รร.ทั่วกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ 1 วัน หลังเจอวิกฤตฝุ่นทั่วกรุง

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

usericon

ผู้รายงาน    นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สถานศึกษา    โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาประเมินโครงการ    ปีการศึกษา 2555 (16 พฤษภาคม 2555-31 มีนาคม 2556)

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
    1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศการดำเนินงานและการประสานงาน
ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ
    2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ
    3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือ
จุดแข็งของกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
การวางแผนกำหนดจุดพัฒนา การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่
         4.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียน
การสอน
         4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน

         4.3 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อในการเรียนการสอน
    5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
    การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ดำเนินการ
ในปีการศึกษา 2555 โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 18 คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 8 คน ครูที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ จำนวน 156 คน นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 3,438 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 3,438 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบประเมิน จำนวน 7 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และตาราง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นำเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ มี 3 ประเภท ดังนี้
         ประเภทที่ 1 เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้
         ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ใช้ประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสม ระหว่างหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศในการดำเนินงาน และการประสานงานที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ จำนวน 7 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
             ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ใช้ประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 9 รายการ
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82
     ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการของโครงการ ใช้ประเมินเพื่อศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา การวางแผนกำหนดจุดพัฒนา ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การประเมินผลการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71
         ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการ ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
     ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณภาพนักเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อในการเรียน
การสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92
     ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84
     ฉบับที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพนักเรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89
    ประเภทที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2554
กับปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ 8 รายการ
         ประเภทที่ 3 แบบบันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบบันทึกรายการเกี่ยวกับ ผลกระทบของโครงการต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

ผลการประเมินโครงการ
          1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในด้านความสอดคล้องระหว่าง
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรยากาศในการดำเนินงาน และการประสานงานที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอ
ของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานตามโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลและครูที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ทุกรายการมีความเหมาะสมหรือความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
และครูที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
     4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก
     4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 กับปีการศึกษา 2555 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และเมื่อเฉลี่ยรวมเป็น
รายปีการศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2554 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.78
     4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของ
นักเรียน ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อในการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ
โรงเรียนถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาคนและ
เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นผลสำเร็จของโครงการจึงส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
ได้รับการยกย่อง เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของชุมชนและสังคม
27 ส.ค. 2557 เวลา 23:56 น. 0 1,699
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^