LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน 19 ก.ค. 2561ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 21 อัตรา สมัคร31ก.ค.-22ส.ค.61 19 ก.ค. 2561ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา'ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ 19 ก.ค. 2561ตัวอย่างการเขียนใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกขาดแคลน)

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม    
ผู้รายงาน    จิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2559
คำสำคัญ    บทเรียนบนเครือข่าย, บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สร้างเว็บไซต์
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 42 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากคละกัน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้จริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการจับฉลากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวนข้อคำถาม 20 ข้อ สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น 5 หน่วยการเรียนรู้ในการทดลองเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.93/80.63 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.27/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.60/81.46 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.73/80.57 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.87/80.83 ตามลำดับมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และส่วนการทดลองใช้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.83/82.47 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.72/82.29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.06/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.04/80.36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/82.64 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ในการทดสอบเบื้องต้น พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.21 และใช้ทดลองจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57
beer3399 09 พ.ย. 2559 เวลา 22:25 น. 0 222
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^