LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2561คุรุสภา มีมติปรับแก้ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  24 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูล การจ้างธุรการโรงเรียน 14,363 อัตรา 24 ก.ย. 2561สอบครูผู้ช่วยติดมีโอกาสบรรจุไหม 23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม    
ผู้รายงาน    จิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2559
คำสำคัญ    บทเรียนบนเครือข่าย, บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สร้างเว็บไซต์
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 42 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากคละกัน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้จริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการจับฉลากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวนข้อคำถาม 20 ข้อ สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น 5 หน่วยการเรียนรู้ในการทดลองเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.93/80.63 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.27/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.60/81.46 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.73/80.57 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.87/80.83 ตามลำดับมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และส่วนการทดลองใช้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.83/82.47 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.72/82.29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.06/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.04/80.36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/82.64 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ในการทดสอบเบื้องต้น พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.21 และใช้ทดลองจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57
beer3399 09 พ.ย. 2559 เวลา 22:25 น. 0 240
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^