LASTEST NEWS

18 ก.พ. 2561สพป.อุดรธานี เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร 5-11 มีนาคม 2561) 17 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีไม่จำกัดสาขา 17 ก.พ. 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครอาจารย์ 15 อัตรา (26ก.พ.-9มี.ค.61) 17 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) 17 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านหนองบัว รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร12-19ก.พ.61) 17 ก.พ. 2561โรงเรียนบ้านชะอวด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา (สมัคร19-23ก.พ.61) 17 ก.พ. 2561​โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61) 17 ก.พ. 2561สพป.เลย เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้างและครูธุรการ 6 อัตรา (สมัคร21-27ก.พ.61) 17 ก.พ. 2561กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 28 อัตรา (รายงานตัว 28ก.พ.61) 17 ก.พ. 2561มติก.ค.ศ.เร่งกศจ.บรรจุบัญชีครูผู้ช่วยก่อนหมดอายุ

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม    
ผู้รายงาน    จิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2559
คำสำคัญ    บทเรียนบนเครือข่าย, บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สร้างเว็บไซต์
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 42 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากคละกัน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้จริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการจับฉลากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวนข้อคำถาม 20 ข้อ สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น 5 หน่วยการเรียนรู้ในการทดลองเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.93/80.63 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.27/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.60/81.46 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.73/80.57 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.87/80.83 ตามลำดับมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และส่วนการทดลองใช้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.83/82.47 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.72/82.29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.06/81.25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.04/80.36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.94/82.64 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ในการทดสอบเบื้องต้น พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.21 และใช้ทดลองจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57
beer3399 09 พ.ย. 2559 เวลา 22:25 น. 0 185
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^