LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2561เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครบัดนี้ - 8 สิงหาคม 2561 21 ก.ค. 2561ข่าวทะลุคน : พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เตือน “ครู” อย่าเบี้ยวหนี้ 21 ก.ค. 2561ยอดสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.กรุงเทพมหานคร 4,278คน คอมพิวเตอร์ฮิตสุด 654คน 21 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา (สมัคร25ก.ค.-9ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา (สมัครบัดนี้-10ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561เปิดสัญญา “เงินกู้ ช.พ.ค.” ข้อไหนทำครูท้อแท้ 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที

รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึก

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนตานี

ผู้รายงาน    นายสุธน บางโรย
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
    
บทคัดย่อ
    รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรู้การบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ละเล่ม
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 249) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1) การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.43/81.67 ซึ่งประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75
    2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.81 และหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.67 ซึ่งมีคะแนนค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 18.85 (มากว่าร้อยละ 10) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการบวกและการลบสูงขึ้น
    3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.82 สำหรับผลการประเมินรายข้อ ปรากฏว่า ข้อ 5) มีแบบฝึกการบวกและการลบที่หลากหลายทำให้ได้พัฒนาการบวกและการลบได้ดียิ่งขึ้น และข้อ 10) นักเรียนชอบเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพราะใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.02 และมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.88 ตามลำดับ ข้อ 2) ขนาดของตัวอักษรในชุดฝึกเสริมทักษะชัดเจนอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.62

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^