LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2561‘ส.ค.ศ.ท.’ห่วง‘ก.ค.ศ.’ลักหลับเปิดทางสาขาอื่นสอบครูหลัง‘บิ๊กร.ร.’ชี้เป็นภาระ-สอนไม่เป็นเก่งติว 25 เม.ย. 2561ติดตามข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2561 วันพรุ่งนี้(26เม.ย.61) 25 เม.ย. 2561กศจ.ศรีสะเกษ เผย 25 อัตราว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร7-14พ.ค.61 25 เม.ย. 2561สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง 40 อัตรา สมัคร29เม.ย.-28พ.ค.2561 25 เม.ย. 2561ก.ค.ศ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 อัตรา 25 เม.ย. 2561ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2251 เรื่องการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของขรก.ครู สพฐ. 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 เม.ย. 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 25 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ทุกสาขา 25 เม.ย. 2561อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึก

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนตานี

ผู้รายงาน    นายสุธน บางโรย
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
    
บทคัดย่อ
    รายงานผลการพัฒนาและศึกษาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรู้การบวกและการลบ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ละเล่ม
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 249) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1) การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.43/81.67 ซึ่งประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75
    2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.81 และหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.67 ซึ่งมีคะแนนค่าพัฒนาเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 18.85 (มากว่าร้อยละ 10) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการบวกและการลบสูงขึ้น
    3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.82 สำหรับผลการประเมินรายข้อ ปรากฏว่า ข้อ 5) มีแบบฝึกการบวกและการลบที่หลากหลายทำให้ได้พัฒนาการบวกและการลบได้ดียิ่งขึ้น และข้อ 10) นักเรียนชอบเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพราะใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.02 และมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.88 ตามลำดับ ข้อ 2) ขนาดของตัวอักษรในชุดฝึกเสริมทักษะชัดเจนอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.62

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^