LASTEST NEWS

06 ธ.ค. 2559เปิดเงินเดือนของ "ประธานองคมนตรี องคมนตรี และรัฐบุรุษ" 06 ธ.ค. 2559สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา สมัคร8-14ธ.ค.2559 06 ธ.ค. 2559พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี 06 ธ.ค. 2559(ไม่มีวุฒิครู อยากได้วุฒิ) เช็ครายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ป.โท วิชาชีพครู ที่ คุรุสภารับรอง 06 ธ.ค. 2559ศธจ.นนทบุรีเผยผลสอบ ผอ.ร.ร. สอบผ่านภาค ก 75% 06 ธ.ค. 2559สคบท.หนุนไม่เพิ่ม ‘เงินเดือน-วิทยฐานะ’ ดัดหลังครูแห่เรียน ป.โท-เอก ไม่ตรงวิชาที่สอน ทำคุณภาพการศึกษา ปท.ดิ่ง 06 ธ.ค. 2559"อยากเป็นครู" เลือกเรียน หลักสูตรผลิตครู 06 ธ.ค. 2559ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัด สป.ศธ. 05 ธ.ค. 2559คลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ 05 ธ.ค. 2559ด่วน! สพม.30 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา

บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบ

usericon

บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนอนุบ
ชื่อเรื่อง     : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ผู้รายงาน     : นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ปีการศึกษา     : 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู เกี่ยวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ กับนโยบายต้นสังกัดของกิจกรรมในโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และวิธีบริหารโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation ) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ และเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประเมินใช้รูปแบบซิปป์ (Cipp Model) แหล่งข้อมูลที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน คณะครูจำนวน 67 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 180 คนและนักเรียนจำนวน 180 คน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการประเมินพบว่า
    ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า งบประมาณมีความเหมาะสม เพียงพอต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนต่อการดำเนินงานตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการตามความรู้ ความสามารถ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการเป็นไปตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และฝ่ายบริหารมีระบบ การกำกับ ติดตามในการดำเนินงานของโครงการมีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการประเมินผลในระหว่างการดำเนินการของโครงการมีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรมด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และ พฤติกรรมด้านความมีระเบียบ วินัย มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
jantana 26 ส.ค. 2557 เวลา 00:01 น. 0 122
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^