LASTEST NEWS

23 พ.ค. 2562คนจบ ป.ตรี ว่างงานกว่า 1 แสน ! ก.ศึกษาฯ เเนะปรับหลักสูตร ตอบโจทย์ตลาดเเรงงาน 23 พ.ค. 2562ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยมีเฮ สพฐ.ได้อัตราคืน 11,839 อัตรา น่าจะบรรจุ​ ไม่เกิน​กันยายน​62 23 พ.ค. 2562ยุบแล้ว! โรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร.18คน ครูอีก 1 คน 23 พ.ค. 2562"สุเทพ"จับงานแรก แก้ปัญหา "สังคมก้มหน้า"เด็กนักเรียน 23 พ.ค. 2562ประกาศแล้ว! กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี2562 22 พ.ค. 2562กศจ.อุดรธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2562 22 พ.ค. 2562"สุเทพ" ใจป้ำสุดๆ ประกาศอัดฉีดงบฯเขตพื้นที่ละ1 ล้านไปยกระดับการศึกษา 22 พ.ค. 2562ครม.ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณได้ในวัย 70 ปี 22 พ.ค. 2562ขอแสดงความยินดี 22 พ.ค. 2562มาแล้วครับ! เกียรติบัตรการอบรม DLTV TELETRAINING ดาวน์โหลดและพิมพ์ประกาศเกียรติบัตร ได้ที่นี่

บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบ

usericon

บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนอนุบ
ชื่อเรื่อง     : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ผู้รายงาน     : นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ปีการศึกษา     : 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู เกี่ยวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ กับนโยบายต้นสังกัดของกิจกรรมในโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และวิธีบริหารโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation ) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ และเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประเมินใช้รูปแบบซิปป์ (Cipp Model) แหล่งข้อมูลที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน คณะครูจำนวน 67 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 180 คนและนักเรียนจำนวน 180 คน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการประเมินพบว่า
    ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า งบประมาณมีความเหมาะสม เพียงพอต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน ตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนต่อการดำเนินงานตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2556 ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการตามความรู้ ความสามารถ มีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการเป็นไปตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และฝ่ายบริหารมีระบบ การกำกับ ติดตามในการดำเนินงานของโครงการมีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการประเมินผลในระหว่างการดำเนินการของโครงการมีระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการและผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรมด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และ พฤติกรรมด้านความมีระเบียบ วินัย มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
jantana 26 ส.ค. 2557 เวลา 00:01 น. 0 347
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^